Uppföljning RAS

UPPFÖLJNING RAS

Reviderat RAS för perioden 2018-2023 har en del uppdaterade mål varför uppföljningen behöver anpassas.

Rapport uppföljningen 2019 >>

Rapporter om vad
som händer under året:

Korthår kvartal 1 2021 >>
Långhår kvartal 1 2021 >>

SBK utvärdering alla bruksraser 2015
Utskottet för avel och hälsa gjorde en uppföljning av gemensamma avelsmål för alla bruksraser.
Intressant läsning och bra jämförelse mellan bruksraserna.
Rapport utvärdering RAS bruksraser 2009-2014 Final >>


UPPFÖLJNING 2019
MÅL 1: Inavel

Registreringar, importer, kullar och kullstorlek

Under 2019 föddes två kullar där ena föräldern är långhår och den andra korthår. Totalt 15 valpar föddes där 4 blev korthår och 11 blev långhår. För långhåren kan man se en svag stigande trend gällande kullstorleken.

*I tabellerna har alla valpar i de två mixade kullarna inkluderats vid beräkning av kullsnitten.

Inavelstrend korthår

Mål Kortsiktigt: få ned inavelsgraden till 1,5 %. Långsiktigt: få ned inavelsgraden till 1,4 %.

Inavelstrend långhår

Mål Kortsiktigt:  behålla nivån på 1 %- Långsiktigt:  hamna under 1 % i inavelsgrad
MÅL 2: Ögon

Mål kortsiktigt: 88 % av valparna ska ögonspeglas

Korthår ögonspegling valpar

Långhår ögonspegling valpar

Mål avelsdjur omspegling; Kortsiktigt 75 % Långsiktigt 100 %.

Korthår omspegling avelsdjur

Av 18 kullar födda under 2019 har följande:

  • 4 kullar båda föräldrarna omlysta                             22 %
  • 2 kullar omlyst mor parad utomlands                       11 %
  • 8 kullar med en förälder som inte är omlyst            45 %
  • 4 kullar där ingen av föräldrarna är omlysta           22 %

33 % av kullarna där båda föräldrarna där omlyst som vuxna eller mor som är omlyst och parad utomlands.

Långhår omspegling avelsdjur

Av 45 kullar födda under 2019 har följande:

  • 21 kullar båda föräldrarna omlysta                           47 %
  • 1 kull omlyst mor parad utomlands                           2 %
  • 2 kullar ej omlyst mor parad utomlands                   4 %
  • 16 kullar med en förälder som inte är omlyst          36 %
  • 5 kullar där ingen av föräldrarna är omlysta           11 %

49 % av kullarna där båda föräldrarna där omlyst som vuxna eller mor som är omlyst och parad utomlands.MÅL 3: HD

Mål korthår om andel som HD-röntgas

Kortsiktigt: 70 % Långsiktigt:70%

Korthåren ligger generellt högre än långhåren. Det finns sämre och bättre årskullar. Sedan 2009 har korthåren haft åtta årskullar, som uppfyller RAS-målet medan långhåren sedan 2008 har haft fyra årskullar, som gör det.

Mål långhår om andel som HD-röntgas

Kortsiktigt: 60 % Långsiktigt:70%
Mål 3 – andel dysplasi

För att tydligare kunna se den långsiktiga trenden har andelen med dysplasi utvärderats med rullande 5-årsperioder. Vi har hitintills definierat dysplasi som grad C, D och E. Sedan Collie 2016 fick HD-index medger registreringsreglerna att även grad C är tillåtet för avel med rekommendation att kullindexet är högre än 100. Därför visar diagrammet även för långhår kurvor för grad C för sig samt grad D och E.

Korthår dysplasi

Mål Kort-och långsiktigt: Behålla den låga andelen.
Korthåren har i princip inga problem med dysplasi.

Långhår dysplasi

Mål kortsiktigt: under 14% långsiktigt: under 12 %

Den långsiktiga trenden för dysplasi för långhåren har gått från 15 % ner till ett längsta värde på 13,6 % 2011–2015 för att igen öka till 16,6 %. Tittar man på grad D och E så har andelen minskat från 8,3 % ner till 4,8 % för att sedan öka lite den med till 5,9 %. Grad C följer dock ett helt annat mönster där andelen istället har ökat mer kontinuerligt 7 % till  nästan 11 %.
MÅL 4: MH

Mål om andel som gör MH; Kortsiktigt mål: 50 % Långsiktigt: 60%

Korthår MH

Korthåren ligger generellt högre än långhåren. Det finns sämre och bättre årskullar. Sedan 2009 har korthåren haft tre årskullar, som uppfyller RAS-målet medan långhåren sedan 2008 inte har haft någon årskull, som gör det. Långhåren har som bäst uppnått 49% (2010, 2011 och 2013).

Långhår MHMÅL 5: Mentalindex (MI) för Nyfikenhet/Orädsla

Mål kortsiktigt: Kullindex för Nyfikenhet/Orädsla ska ligga över 100
Mål långsiktigt: Kullindex för Socialitet ska ligga över 100.

Utl står för att tiken är parad utomlands och då har hanen inget Mentalindex varför tikens index räknas. Bryter står för att ena föräldern har brutit sitt MH, och har därmed inget index. För hundar födda 2016 eller senare är det inte tillåtet att använda hundar med brutet MH i avel.

Korthår MI

Långhår MI
MÅL 6: Brukbarhet

Kortsiktigt: Att få minst 3% av långhårsårskullarna till arbetsprov och minst 10% av korthårsårskullarna.
Långsiktigt: Att få fler hundar till arbetsprov.
MÅL 7: Exteriör

Mål Kortsiktigt: Att få minst 50 % av varje årskull officiellt utställd. Att öka andelen exteriörbeskrivna hundar.
Långsiktigt: Att andelen exteriörbeskrivna hundar ska nå 20 %.