Colliens utveckling

KOMMITTÉN FÖR COLLIENS UTVECKLING
E-postgrupp för deltagare i kommittén är: colliensutveckling@svenskacollieklubben.se
valpbild 4
Deltagare i kommittén är:
Kontakt styrelsen: Anja Rydén Gramner
Veterinär expertis: Marie Baaz

Elisabeth Pettersson, uppfödarkunskap

Meta Carlsson, representant Mentalt Sund Collie

Kerstin Persson, representant Mentalt Sund Collie

Jan Klerung, föreningskunskap och föreningsjuridik

Anita Braxenholm, statistikansvarig

I denna kommitté hanteras de ärenden som ligger inom kommitténs ansvarsområde såsom att:

  • ge råd och information till valpköpare och uppfödare samt besvara frågor angående mentalitet, sjukdomar, avelsplanering osv
  • hålla sig uppdaterad om forskningsrön rörande dessa frågor och hålla koll på utvecklingen av sjukdomar och mentalitet inom rasen samt vid behov kartlägga sjukdomars utbredning
  • hjälpa till att ta fram information om föreningsjuridik och avelsjuridik till uppfödare och medlemmar, antingen genom att besvara frågor direkt eller genom att lotsa till rätt instans inom SBK/SKK
  • planera och genomföra konferenser för uppfödare och hanhundsägare
  • sprida information brett inom klubben om nya rön och insikter gällande fysisk och psykisk hälsa inom rasen samt förebyggande hälsoarbete
  • fortlöpande ta fram statistik kring dessa frågor för klubbens och medlemmars räkning

Grupp som ansvarar för uppföljning och uppdatering av RAS:
E-postadress: RAS@svenskacollieklubben.se
Elisabeth Bauer, sammankallande från styrelsen
Margaretha Carlsson, representant för Mentalt Sund Collie
Anita Braxenholm
Erica Svensson
Elisabeth Pettersson

Kontaktperson SBK utskott avel och hälsa RAS:
Anita Braxenholm, statistikansvarig
Projekt mentalt sund collie ansvarar för att lista alla kullar och deras hälsodata och MI sammanställs (Elisabeth Landfors och Margaretha Carlsson).

Personer som kan få fram data ur Lathunden är för närvarande Anita Braxenholm och Margaretha Carlsson

I RAS-gruppen hanteras följande ärenden:

  • Skall ansvara för att följa upp och utvärdera våra raser enligt RAS enligt uppdelning ovan
  • Skall vara behjälplig med att ta fram statistik åt styrelsen samt klubbens kommittéer
  • Ta fram en årlig uppföljning av RAS i rapportform
  • Ta fram ett förslag på reviderat RAS-dokument inför 2018