Collieutredningen är överlämnad till CS (SKK)

Arbetsgruppen har lämnat över sin slutrapport till styrgruppen. Idag måndag den 3 februari har SKK lagt ut rapporten på sin hemsida.
Länk till SBKs hemsida >>
Länk till SKKs hemsida >>

Från SBK:s hemsida
Läs underlaget som lämnats till SKKs centralstyrelse för beslut kring hälsoprogram för collie och dess mentala status. Rapporten är en sammanställning och ger förslag på åtgärder.

Collieutredningens ordförande, Ionie Oskarson, har överlämnat Collieutredningens slutrapport som beställts av Centralstyrelsen, CS, till SKK.

Bakgrunden till uppdraget var en begäran från Svenska Brukshundklubben, SBK, att införa krav på ett mentalindex som skulle uppfylla vissa villkor för registrering av valpkull. CS konstaterade då att frågeställningen delat Svenska Collieklubben, SCK, med mycket starka åsiktsskillnader som funnits under många år. Uppdraget var att ta fram en rapport med underlag för fortsatt hantering av förslaget till hälsoprogram.

Centralstyrelsen kommer att få en föredragning om utrdeningen vid sitt nästa sammanträde. SBK och SCK styrelser kommer att erbjudas att få utredningen presenterad vid lämpligt tillfälle.

Utredningen kommer att skickas på formell remissrunda till SBKs och SCKs styrelser. CS avser att fatta beslut i frågan under våren.

Bakgrund
SKK:s Centralstyrelse beslutade i slutet av 2017 att man skulle ta en mer aktiv och ledande roll i arbetet med mentalitet för collie. Det resulterade i ett arbete som går under benämningen collieutredningen.

”Uppdraget är att ta fram en rapport med underlag för fortsatt hantering av förslaget till hälsoprogram inom SKK-organisationen”. 

Här kan du läsa mer om Collieutredningen på SCK:s hemsida >>

Vi har stängt enkäten

Vi har till dags datum registrerat 147 svar och kommer snarast att sammanställa svaren och delge här på hemsidan.

Under tiden enkäten har varit öppen har vi fått ett par synpunkter på att vi enbart har frågat om bruksprov samt att det inte finns något alternativ ”Utan meriter”.

Därför vill vi nu passa på och påminna om det beslut som SBK:s Förbundsstyrelse (FS) fattade i augusti 2018:
Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse har beslutat att alla hundar av brukshundras ska ha någon form av arbetsmerit för att erhålla utställningscertifikat och championat från och med 2022.

Länk till SBK där ni kan läsa mer om beslutet samt bakgrunden till att FS fattade detta beslut. https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2018/11/krav-pa-arbetsmerit-for-utstallningscertifikat-och-championat-2022/

Enligt SKK är grundprincipen för vad som kan räknas som arbetsmerit följande: ”Grundprincipen för provmerit för bruksklass och SE UCh, endast rasspecifika arbetsprov för respektive ras kan vara meriterande. ”

SBK uppmanas av SKK att inför kommande regelrevidering noggrant se över vad som utifrån nomenklatur i detta sammanhang kan hänskjutas till att vara rasspecifikt arbetsprov i dess rätta bemärkelse.
För bruksraserna finns det därmed bara vissa prov och tävlingar som kan kvala in och här ingår då inte lydnad, rally, viltspår, agility m.fl.
Inte heller Mentaltest kan anses vara en arbetsmerit.

Vilka prov och tävlingar kan då räknas som arbetsmerit?
Idag är det följande:
Bruksprov – 4 nivåer från appell klass till elit.
IGP (f.d. IPO) – 3 nivåer I-III.
BSL vilket är IPG men utan skyddsdelen dvs. lydnad plus spår – 3 nivåer. IPO-R (Internationell räddningshund i sök)
IGP-FH (Internationellt spårhundsprov)
Vallhundsprov (SVAK)
Draghundsprov

För varje gren som räknas upp fungerar det så att för certifikat krävs generellt en lägre nivå än för Championatet.

Avel och hälsa hos SBK, som hanterar den här regelverket för bruksrasernas del, har listat ytterligare några prov som skulle kunna vara aktuella:
Det nya vallhundsprovet för kroppsvallare (t.ex. collie), Specialsök när det blir officiellt, Mondioring samt att det pågår samtal för att åter kunna få räkna Tjänstehundscert som merit.

För collie så är bruksproven det vanligaste sättet att meritera sig men det nya vallhundsprovet för kroppsvallare är väldigt intressant. Även BSL passar vår ras och varför inte draghundsprov.

Det är viktigt att arbetande raser har någon form av krav på arbetsmerit för utställningsmeriteringar för annars kommer rasen att förlora sin arbetsvilja och rasen förändras. Syftet måste vara att bevara våra bruksraser och inte låta dem bli raser helt utan drivande egenskaper, dvs något som driver dem framåt, som gör att vår ras gillar att spåra, valla, springa, söka osv. Alla bruksraser har inte samma roll då inte alla t.ex passar som polishundar men alla bruksraser har en historik som arbetande ras av olika sort och i olika omfattning.

Rösta – nivå bruksprov för cert/championat

NYA KRAV FÖR CERT/CHAMPIONAT FRÅN 2022-01-01

Inom Svenska Brukshundklubben (SBK) tillika vår specialklubb, pågår ett arbete med att se över kraven för att ta CERT på utställning samt krav för att bli Svensk Utställningschampion. Det blir förändringar för de fåtal raser inom SBK som idag INTE har några krav för att ta CERT på utställning.
De nya kraven kommer att gälla från 2022-01-01.
Vi önskar ditt svar senast den onsdag 22 januari 2020.

Vi har gjort en enkel enkät som vi ber dig att fylla i där du kan ta ställning till vilken nivå för bruksprov som kraven ska ligga på. Det finns 5 nivåer att välja på, så det är inte så komplicerat. Denna enkät hanterar bara en av de arbetsmeriter (bruksprov) som kommer att gälla eller som redan gäller.

Länk till enkät där du kan svara >>

Du måste ange ditt namn och medlemsnummer så du behöver vara medlem i Svenska Collieklubben (SCK) för att kunna svara.
Det är ett fåtal personer som hanterar enkätsvaren och vi kommer att avpersonifiera era svar och namn/medlemsnummer sparas inte (GDPR).
Vi gör såhär för att man bara ska kunna svara en gång. Hittar vi dubbletter tas båda svaren bort.
Resultatet sammanfattas och kommer att delges här på hemsidan.

Via medlem online (SBK:s medlemsregister) så kommer klubbens medlemmar att få antingen ett mail med info och länk till enkäten eller om ni inte har registrerat någon e-postadress så kommer ett brev. Du måste dock svara digitalt men det går att svara via en smartphone eller platta.

Vi lägger även ut länken på SCK:s Facebook-sida. Det går lika bra att svara från vilken plattform du önskar.

Bakgrunden till att man ser över kraven handlar om att man kommer att ta bort godkänt Mentaltest för Championatet. Samtidigt har Förbundsstyrelsen beslutat att alla bruksraser ska ha krav på arbetsmeriter även för att kunna få CERT på utställning. Det är 5 raser av totalt 20 som idag inte har krav på arbetsmerit för att ta CERT. 4 av dessa har likt collie även godkänt mentaltest för Championat. För dessa raser har nu SBK lagt ett förslag på vilka arbetsmeriter som kan tänkas för CERT och för Championat.

Dags ansöka om priser på årsmötet – senast 15 feb.

På hemsidan precis som i Handboken hittar du info om vilka priser som finns att ansöka. Gemensamt för alla priser är att du måste vara
medlem i SCK samt att meriten du söker för behöver vara erhållen under 2019.
Sista datum att skicka in din ansökan är 15 februari och de delas ut på årsmötet den 22 mars som är i Kumla.

Du kan ansöka om PLAKETTER för korade (både MT2007 och MT2017), vissa utställningschampionat samt olika arbetschampionat.

Du kan ansöka om SCK:s HEDERSPRISER för bästa ekipage i
appellklass, bruksprov, rallylydnad, lydnad, agility samt utställning.

Du kan även ansöka om några VANDRINGSPRIS som är instiftade av olika personer.

Sist men inte minst – glöm inte vårt TRIPPELDIPLOM.

Länk till rätt sida på hemsidan http://svenskacollieklubben.se/om-klubben/om-arsmotet/priser-att-soka/

Följ länken för mer info. Priserna måste ansökas om till lite olika
e-postadresser.

Ni som vann vandringspris förra året behöver se till att de kommer säkert fram till årsmötet i år. Var god meddela prisansvarig på pris@svenskacollieklubben.se

Information om kullar på hemsidan – UPPFÖDARE

Ett omfattande arbete med hemsidan pågår för närvarande. Vi ser över både innehåll, uppbyggnad men också hur hemsidan ska fungera bäst även avseende uppdatering och att sidorna fungerar.

Under väldigt många år har valphänvisningen varit ett hett ämne inom klubben. Under tiden har SKK lanserat Köpa Hund för alla raser.

Hänvisning inför att köpa valp består av två saker: att kunna upplysa och informera om var man hittar information och hur man ska tolka denna samt av en lista med aktuella valpkullar.

Den erfarenhet som vi har är att det inte ligger speciellt många kullar inne på SCK:s hemsida. Vi har lagt ett stort arbete på att redovisa all officiell information om kullarna, men finner att det föga hjälper om det ligger väldigt få kullar där.

Därför har styrelsen beslutat om att ta bort valphänvisningen och istället öppna upp för att uppfödare kan lägga in kort info om planerade/kommande valpkullar i det nya kennelregistret som heter UPPFÖDARE. Vi har skapat ett formulär som gör det enklare för er att anmäla er för att stå med på sidan samt för att få med info om era valpplaner. Här är en länk till formuläret för UPPFÖDARE >>

Parallellt kommer vi att jobba på att förenkla för valpköpare att hitta information om vad det är man bör kolla när man letar valp.