Ekonomi i LA-området

EKONOMI I LA-OMRÅDET

LA-områdenas ekonomi ingår i hela SCK:s ekonomiska redovisning.

Bokföring

Kassören skall bokföra LA-områdets transaktioner. Detta kan ske manuellt eller med hjälp av ett bokföringsprogram, men det går även bra att använda t ex Excel för ändamålet, tänk bara på att ta back-up. LA-området bekostar själv sitt eventuella bokföringsprogram.

Alla verifikationer skall numreras löpande och samlas i en pärm eller digitalt.

Varje post i bokföringen skall minst bestå av:

  • Verifikationsnummer
  • Datum
  • Text (beskrivning)
  • Belopp (intäkt eller utgift på kassa respektive bankgiro)
  • Behållning Kassa respektive bankgiro

Kvitton och arvode/reseersättning

Ett kvitto ska minst innehålla säljarens namn och momsredovisnings-nummer (vid köp av näringsidkare), varuspecifikation, belopp och datum. Momsen behöver inte specificeras. Tejpa upp småkvitton (ett och ett) på ett A4-papper.

Vid utbetalning av arvode och reseersättning skall det framgå av kvittot vilken typ av ersättning som avses.
Även personuppgifter inkl. personnummer måste finnas med.

Blankett arvode till huvudkassör_2020-12-06

Det är mycket viktigt att detta görs eftersom SCK är skyldiga att skicka kontrolluppgift till skattemyndigheten.

Läs mer om arvode här >> Vad ska skickas in till huvudstyrelsen?

Redovisning av aktiviteter

Redovisning av aktiviteter behöver EJ göras till Collieklubben centralt, vinst från LA:s aktiviteter får behållas av LA-området i sin helhet . Om aktiviteten går med förlust belastar förlusten LA-området.

Resultaträkning och balansräkning

Kassören ska upprätta resultaträkning och balansräkning för verksamhetsåret som gått. Dessa ska granskas av revisorn och fastställas av årsmötet.
Resultat- och balansräkningen skall skrivas under av samtliga styrelseledamöter då dessa är ansvariga för lokalområdets ekonomiska redovisning.

Revision

Lokalområdets bokföring (inkl verifikationer) ska överlämnas till lokalområdets revisor senast 21 dagar före årsmötet.

Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultaträkning och balansräkning ska överlämnas till lokalområdets revisor i så god tid före årsmötet att granskning av densamma kan ske.

Verksamhetsplan och budget

Styrelsen ska upp rätta verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret. Denna ska presenteras för årsmötet.

Bankgiro

LA-områdets Bankgiro tecknas vanligen av kassören i LA tillsammans med huvudstyrelsens kassör.

Vid ändring av tecknare för BG kontaktas SCK centralt (kassören) som först måste ha en kopia av nya firmatecknarens körkort/leg.
SCK:S kassör ändrar då ihop med banken så rätt person har tillgång till BG för LA.

LA områdens BG heter som LA området ex: Västra LA osv

Bankgiro i Svenska Collieklubben

Svenska Collieklubben                    178-8777
Collie-SM                                           178-9726
Sydöstra LA                                        179-0385
Mellersta Norra LA                          179-4114
Södra Svealands LA                         179-4544
Norra LA                                            179-7505
Östra LA                                             180-0457
Västra LA                                           180-1562
Södra LA                                            180-2768
Norra Svealands LA                        180-7312