Start    Medlem    Om Collie    Valp&Kennel    Klubbinfo    Statistik    MENTALINDEX    Aktiviteter    Resultat&Priser    Länkar  

KLUBBINFO - KLUBBEN 

Klubben | Styrelsen | Kommittéer | Lokala aktivitetsområden | Årsmöte  


Uppdaterad 2015-01-18


KOMMITTÉR OCH PROJEKTGRUPPER 2014-2015

Arbetssätt
Alla kommittéer och projektgrupper arbetar på uppdrag av styrelsen. Eftersom ingen kommitté eller projektgrupp har någon egen budget så delegeras inte heller möjligheten till att fatta egna beslut fullt ut. Undantaget är projekt för mentalt sund collie som har en egen budget och fattar egna beslut. 

Svar på frågor ställda till kommittén/projektgruppen och förslag till beslut från er skall alltid gå via sekreteraren och styrelsen för godkännande samt för att ärendet skall hamna i klubbens post-lista som föredras på varje styrelsemöte och protokollförs därmed.   

Ni har en person i styrelsen som är er kontaktperson. Inför varje styrelsemöte kontaktas sammankallande av ansvarig i styrelsen för att aktuella ärenden/frågor kan föras vidare till styrelsen. 

E-postadresserna för kommittéerna är för det mesta offentliga och fungerar så att alla i kommittén får alla mail. Vissa adressera är dock bara till för en specifik grupp och står inte med här på hemsidan.


CENTRALA LA-KOMMITTÉN
E-postgrupp för deltagare i kommittén är: la@svenskacollieklubben.se

Deltagare i kommittén är:

Sammankallande: Jan Klerung

Kontakt styrelsen: Jan Klerung

Alf Oskarson

 

Ordförande för varje LA:

 

Norra:

Maria Brännström (delegerat från Gunilla Nyberg)

Mellersta norra:

Anneli Hultèn Åkerlund (delegerat från Dag Gagner)

Norra Svealand:

Karin Dahlbom

Östra:

Mia Pettersson

Södra Svealand:

Erica Svensson

Västra:

Angelica Eklund

Sydöstra:

Åse Adolfsson

Södra:

Elisabeth Bauer

I kommittén hanteras de ärenden som ligger inom kommitténs ansvarsområde såsom:

§  Tillsammans ansvara för att information och frågeställningar förmedlas fram och tillbaka mellan LA-områdena och den centrala styrelsen

§  Det är bara 1 person per LA som får information och därmed är denna ansvarig för att övriga inom aktivitetsområdet får den info de behöver

§  Skall anordna LA-konferenser varje år tillsammans med styrelsen

§  Tillsammans med styrelsen ordna diskussionsmöten ute i aktivitetsområdena


Aktuella ärenden juni 2014:

§  Hur och var skall LA-konferensen genomföras 2015

§  Minnesanteckningar från LA-konferensen 2014

§  Arrangera och planera diskussionsmöten till hösten 2014


KOMMITTÉN FÖR AVELSSAMORDNING
E-postgrupp för deltagare i kommittén är: avelssamordning@svenskacollieklubben.se

Deltagare i kommittén är:
Kerstin Widmark              sammankallande                     Kontakt styrelsen: Alf Oskarson
Alf Oskarson
Ulla Bergh-Persson         
Marianne Hansson          
Marie Baaz                     veterinär expertis                 

I er kommitté hanterar ni de ärenden som ligger inom kommitténs ansvarsområde såsom:

§  Besvara frågor från uppfödare och andra medlemmar avseende rasdata

§  Ansvarar för boka datum för samt förberedelse, arrangemang och planering av colliekonferensen vartannat år. Nästa colliekonferens hösten 2015.

§  Kommittén skall vara representerad vid konferenser rörande avels- och uppfödarfrågor

§  Kommittén ska vara lyhörd för information om positiva och negativa tendenser samt nya vetenskapliga forskningsrön rörande våra raser

Aktuella ärenden juni 2014:

§  Ögon-frågan för våra raser (CRD), KöpaHund, hantering inom SKK
Mötesprotokoll från möte med SKK finns och överlämnas

§  Protokollet från SKK skall kommenteras och därefter göras känt inom organisationen


Gruppen strategi som ansvarar för uppföljning av RAS/STRATEGI:

Deltagare i RAS/STRATEGI-gruppen är:
Lena Ögren                     samlar in hälsodata
Agneta Qvarnström          samlar in hälsodata
Linda de Beau                 registrerar utställningsresultat
Hanna Rosell                   hanterar anmälan av valpkullar från uppfödare
Jan Klerung                     ansvarar för uppföljning av MH-data per egenskap
Kirsten Wretstrand           sammanställer i rapportform uppföljning och utvärdering av RAS

Projekt mentalt sund collie ansvarar för att lista alla kullar och deras MI.
Personer som kan få fram data ur Lathunden är för närvarande Elisabeth Landfors och Margaretha Carlsson.

I RAS-gruppen hanterar ni följande ärenden: 

§  Skall ansvara för att följa upp och utvärdera våra raser enligt RAS enligt uppdelning ovan

§  Skall vara behjälplig med att ta fram statistik åt styrelsen samt klubbens kommittéer

§  Ta fram en årlig uppföljning av RAS i rapportform


PRISKOMMITTÉN

E-postgrupp för deltagare i kommittén är: pris@svenskacollieklubben.se

Deltagare i kommittén är:
Erica Svensson                 sammankallande                   Kontakt styrelsen: Ulla Bergh-Persson
Elisabeth Pettersson                                     

I kommittén hanteras de ärenden som ligger inom kommitténs ansvarsområde såsom: 

ÅRSMÖTET:

§  Skall ta emot och sammanställa ansökan om heders- och vandringspriser, övriga priser och plaketter som delas ut årligen på klubbens årsmöte

§  Ansvara för införskaffande och gravering av priser och plaketter

§  Ta fram priser för SCK:s hederspris

§  Vandringspriser årsmötet, översyn statuter och förslag till nya priser

COLLIE-SM

§  Se över SM-reglerna

§  Collie-SM vandringspriser

GENERELLT

§  Ta fram nya prylar till försäljning 


Aktuella ärenden juni 2014: 

§  Att ta fram ett nytt pris för SCK:s egna HP (de 6 pris som delas ut på årsmötet)


UPPFÖDARKOMMITTÉN

E-postgrupp för deltagare i kommittén är: uppfodarkommitten@svenskacollieklubben.se

Deltagare i kommittéen är:
Angelita Nooni                   sammankallande                  Kontakt styrelsen: Håkan Dahlbom
Kerstin Persson
Håkan Dahlbom                 korthår

I kommittén hanteras de ärenden som ligger inom kommitténs ansvarsområde såsom: 

§  Utveckla olika former för dialog med uppfödare och mellan uppfödare

§  Även arbeta mot uppfödare som inte är medlemmar i SCK

§  Vara ett stöd åt uppfödare

§  Aktivt verka för att uppfödare lär sig använda MI

§  Utveckla träffar, möten och dylikt för uppfödare

§  Skapa och underhålla en uppfödarlista med namn och e-post (en grund finns)

Aktuella ärenden juni 2014:

§  Minnesanteckningar från Uppfödarträffen 22 mars 2014 - skicka ut anteckningarna till deltagarna och fortsätta dialogen

 


PROV OCH TÄVLINGSKOMMITTÉ
- Det finns ingen specifik E-postgrupp för del­tagare i kommittén utan det finns ett antal e-postadresser som används enligt listan nedan.

E-postgrupp för deltagare i kommittén är: mental@svenskacollieklubben.se

Deltagare i MENTAL är:                                            
Kirsten Wretstrand           sammankallade                     kontakt styrelsen: Stellan Tjernström
Stellan Tjernström            

I er kommitté hanterar ni de ärenden som ligger inom kommitténs ansvarsområde såsom:

 • Hantera alla praktiska frågor rörande mentalitet
 • Ha koll på läget ute i LA-områdena gällande arrangemang och funktionärer
 • Bistå LA-områdena med att arrangera MH, hantera SBK Tävling och digital rapportering
 • Aktivt verka för att klubben skall få fler utbildade mentalfunktionärer


Aktuella ärenden juni 2014:

 • Inventera läget i landet avseende funktionärer och behov
 • Hur fungerar det med den digitala rapporteringen

E-postgrupp för deltagare i kommittén är: utstallning@svenskacollieklubben.se


Deltagare i UTSTÄLLNING är:

Margaretha Carlsson        sammankallande                   kontakt styrelsen: Kirsten Wretstrand         
Linda de Beau                 registrerar utställningsresultat

 • Skall ansvara för att ansökningar om utställningar kommer SBK tillhanda
 • Bistå lokalområdena vid kontraktering av domare
 • Svara för utbildning av utställningsarrangörerna
 • Bistå lokalområdena vid utställningsarrangemang
 • Redovisar resultat digitalt till SKK
 • SRD

E-postgrupp för deltagare i kommittén är: vallning@svenskacollieklubben.se


Deltagare i VALLNING är:
Angelica Eklund              vallningsfrågor                     kontakt styrelsen: Angelica Eklund 

 • Kontaktperson med Kroppsvallarna
 • Verka för att collies kan komma till start på vallanlagstest


E-postgrupp för deltagare i kommittén är: tavling@svenskacollieklubben.se

Deltagare i TÄVLING OCH PROV är: 

Kirsten Wretstrand              Collie-SM, kontaktperson SBK Tävling           
                                       kontakt styrelsen: Kirsten Wretstrand
Elisabeth Bauer                   vill verka för att öka tävlandet inom framförallt bruks

 • SBK-Tävling
  • Ansvara för login-data för SBK Tävling
  • Ansvara för att SM-tävlingarna blir ansökta
 • Bistå LA-områdena med gällande regelverk för tävlingar och prov
 • Bistå arrangörer av tävlingar och prov på Collie-SM
 • Verka för att fler LA arrangerar officiella tävlingar inom lydnad och bruksCOLLIEBLADET
E-postgrupp för deltagare i kommittén är: colliebladet@svenskacollieklubben.se

Colliebladets redaktion:
Kirsten Wretstrand           sammankallande             Kontakt styrelsen: Kirsten Wretstrand  
Ingela Pettersson                                                           
Annette Andersson                                                       
Johan Nilsson                                                              
Jenny Jonsson
                 

ARKIVANSVARIG

Ann-Charlotte Sandelin Jonsson

 • Ansvarar för arkivering av klubbens handlingar
 • Skall vara behjälplig vid sökning av arkiverade dokument


PROJEKT MENTALT SUND COLLIE
Margaretha Carlsson, sammankallande
Elisabeth Landfors 
Kerstin Persson


PROJEKT LO-PÄRM 
Kenneth Niklasson, sammankallande
Dag Gagner
Elisabeth PetterssonPROJEKT NY HEMSIDA
Angelica Eklund, sammankallande
Kirsten Wretstrand
Jan Klerung

 


© Svenska Collieklubben 2005 | Start | E-post  
Totalt besökare | Besökare online


Huvudsponsor