Kommitteér och projekt

KOMMITTÉER, ARBETSGRUPPER OCH PROJEKT 2019-2020b

Under detta året kommer vi att prova på att arbeta i arbetsgrupper istället för i kommittéer. Avelsansvaret ligger just nu hos SBK varför vi just nu inte har något behov av en Avelskommitté.

PROJEKT:

Ekonomi i LA – ansvarig Emma Hult

Uppdrag se över vilken/vilka former för ekonomisk redovisning som fungerar med vårt upplägg med Lokala Aktivitetsområden (LA)

Projekt Mental Sund Collie – ansvarig Kirsten Wretstrand

Projektet startade 2012 och målet har hela tiden varit att projektet avslutas när Mentalindex ligger på Avelsdata. Nu närmar sig detta och därför har nuvarande projektgrupp fått i uppdrag att avsluta projektet. Till 31 januari 2020 ska någon form av slutrapport finnas och hemsidan ska vara uppdaterad.

ARBETSGRUPPER:

  • AG Medlem kontakt i styrelsen är Lena Ögren
  • AG Vallning kontakt i styrelsen är Anja Gramner
  • AG Fler till MH kontakt i styrelsen är Kirsten Wretstrand
  • AG Utbilda MH-figuranter kontakt i styrelsen är Monika Johansson
  • AG Boka uppfödar-MH kontakt i styrelsen är Jerker Sundling

ARBETSSÄTT

Alla kommittéer och arbetsgrupper arbetar på uppdrag av styrelsen. Eftersom de inte har någon egen budget så delegeras inte heller möjligheten till att fatta egna beslut fullt ut.

Varje kommitté och projekt har en person i styrelsen som är er kontaktperson. Inför varje styrelsemöte kontaktas sammankallande av ansvarig i styrelsen för att aktuella ärenden/frågor kan föras vidare till styrelsen.

E-postadresserna för kommittéerna är för det mesta offentliga och fungerar så att alla i kommittén får alla mejl. Vissa adressera är dock bara till för en specifik grupp och står inte med här på hemsidan.