Riktlinjer för funktionärer

RIKTLINJER FÖR
FUNKTIONÄRER INOM SCK

Policy för digitala medier m.m. för aktiva inom SCK och SKK

Sammanställning av SKK:s policy för digitala medier

Svenska Kennelklubben och dess anslutna klubbar har en positiv inställning till att medlemmar uttrycker sina åsikter i de digitala medier som finns i dag. SKK:s medlemmar är organisationens främsta ambassadörer och de har en central roll när det kommer till att sprida information och kunskap om Svenska Kennelklubben och SKK-anslutna klubbar. Det finns dock vissa begränsningar beträffande vilken information medlemmar får sprida vidare i exempelvis bloggar, på Facebook, Youtube, Twitter och liknande. Inom ramen för medlemskapet i en SKK-ansluten klubb har medlemmar vissa skyldigheter gentemot Svenska Kennelklubben. Den som är förtroendevald får exempelvis inte röja, utnyttja eller förmedla information som vederbörande har tillgång till på grund av sin ställning. Det handlar om:

  • enskilda medlemmars personliga eller ekonomiska förhållanden,
  • sekretessbelagda uppgifter,
  • SKKs/klubbens upphovsrättsskyddade material eller annat skrivet material som är SKKs/klubbens egendom.

Svenska Kennelklubben eftersträvar en god medlemskultur där förtal, förolämpningar eller mobbning av medlemmar eller andra inom SKK inte förekommer – inte heller i sociala medier. Detta framgår tydligt sedan det infördes i SKKs grundregler. Grundregel 1:3 stadgar att det åligger varje medlem i SKK-organisationen att handla och uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller motverkar SKK eller dess medlemsorganisationer, och att inte uttala sig nedsättande om enskild medlem. Dessa regler gäller alla medlemmar av SCK då SKK är vår moderorganisation, men det gäller i än högre grad funktionärer och förtroendevalda inom organisationen, som hålls gentemot högre krav för lämpligt beteende och bemötande av medlemmar och andra funktionärer inom organisationen.

Medlemmar som deltar i konversationer i sociala medier bör följa vissa regler. Inom SKK och SCK ser vi följande punkter som viktiga ledstjärnor i den digitala kommunikationen:

  • att vara öppen och tydlig
  • att bidra med kompetens
  • att vara ärlig och ansvarstagande
  • att vara artig och visa gott omdöme
  • att visa respekt för andra
  • att respektera upphovsrätten
  • att i förtroendevald post inte agera utifrån privata preferenser
Var artig och visa gott omdöme

Var alltid vänlig och artig. Kortfattade meddelanden, som det ofta handlar om i sociala medier, kan av mottagaren uppfattas som mycket hårdare än vad sändaren avsåg, i synnerhet i diskussioner där parterna har skilda uppfattningar. Även om du uppfattar ett påstående om Svenska Kennelklubben, om din klubb eller om en enskild medlem som mycket negativt eller felaktigt, så bör du undvika att trappa upp konflikten. Håll dig lugn, tydliggör din ståndpunkt så sakligt som möjligt och undvik pajkastning. Använd ett vårdat språk och undvik svordomar och annan jargong som kan väcka anstöt. Var aldrig nedlåtande i tonen när du talar om andra personer, och tala inte illa om konkurrenter. Tänk på att även en kommentar som du riktar till en viss person ofta läses av många fler, exempelvis konkurrenter, medlemmar och icke medlemmar. Tänk till en gång innan du postar dina inlägg och använd ditt sunda förnuft, då ger du ett sansat och seriöst intryck.

Respektera andras rätt att uttrycka sig

Yttrandefriheten är en grundläggande rättighet i ett demokratiskt samhälle. Det innebär att var och en är i sin fulla rätt att ge uttryck för både positiva och negativa åsikter om Svenska Collieklubben. Att människor utanför organisationen talar om Svenska Collieklubben och vår verksamhet – och kanske inte alltid i positiva ordalag – är en realitet som varje enskild medlem och även SCK i stort måste acceptera och kunna hantera.

Skilj på dina personliga åsikter och klubbens ståndpunkt

Som funktionär och förtroendevald inom SCK är du organisationens ansikte utåt. Du både får och bör vara kritisk och ifrågasätta beslut du anser är felaktiga inom organisationen. Denna kritik ska dock framföras internt, till den det berör. Tänk på att även i kommunikationen mellan funktionärer och förtroendevalda inom vår organisation är det viktigt att kommunicera på ett respektfullt sätt. Att som funktionär offentligt kritisera den organisation du tillhör kan ge en negativ bild av organisationen för de medlemmar som hör och läser denna typ av kommentarer.