SBK återtar avelsansvaret för collie

Återtagande av avelsansvar

Svenska Brukshundklubben återtar avelsansvaret för collie för att avlasta Svenska Collieklubben som under en längre tid dragits med interna konflikter.

Förbundsstyrelsens beslut i sin helhet

Förbundsstyrelsens protokollsutdrag från styrelsemöte 1 mars 2019

§ 48 Återtagande av avelsansvar avseende collie

Med anledning av de interna stridigheter som råder inom Svenska Collieklubben (SCK) övertar Svenska Brukshundklubben tillsvidare hela avelsansvaret för collie.

FS diskuterade framlagt förslag avseende återtagande av avelsansvaret för collie.

FS beslutade att:

  • Återta avelsansvaret för collie tillsvidare. Beslutet är fattat efter samråd med Svenska Kennelklubbens föreningskommitté.
  • Beslutet omprövas tre månader efter att collieutredningen avslutats.
  • Uppdra åt Svenska Collieklubben att fortsätta med övrig verksamhet samt föreningsarbete. Detta innebär att SCK ska fortsätta att arrangera utställningar, prov, tävlingar, MH samt mentaltest.
  • Svenska Collieklubbens styrelse inte kommer att ha ansvar för avelsrelaterade frågor.
  • Uppdra åt Svenska Collieklubbens styrelse att arbeta för att ena klubben och bygga ett samtalsklimat där diskussioner kring rasens utveckling kan föras med respekt för olika åsikter.
  • FS understryker att personliga påhopp strider mot Svenska Brukshundklubbens värdegrund och de policys som styr vår verksamhet och att vi tillämpar nolltolerans avseende hot samt smutskastning på sociala medier.
  • Uppdra åt utskottet för avel och hälsa att föreslå FS namn på neutrala personer att ingå i en gruppering som sköter Svenska Collieklubbens löpande avelsrelaterade frågor. Grupperingen ska arbeta till dess FS beslutat att avelsansvaret ska återgå till Svenska Collieklubben. Sammankallande eller vice sammankallande i utskottet för avel och hälsa är adjungerad till gruppen. Gruppen ska rapportera till utskottet för avel och hälsa samt, i förekommande fall, informera Svenska Collieklubbens om sitt arbete.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Läs mer om SBKs beslut på deras hemsida>>