Regler för Lokala Aktivitetsområden

LA-områdets organisation

SCK:s huvudstyrelse är ytterst ansvarig för prov och tävling arrangerade inom LA-området. Genomförandet av olika arrangemang är delegerat till styrelsen för LA-området alternativt till en arbetskommitté.
SCK:s huvudstyrelse fastställer sammansättningen av LA-området respektive arbetskommittén utifrån förslag från medlemmar i området.

LA-områdernas geografiska utbredning omfattar ett område fastställt av Svenska Collieklubben. Karta finns här >>

LA-område

Ett LA-område skall bestå av minst tre ledamöter och ha följande sammansättning:
– ordförande
– sekreterare (kan variera från möte till möte)
– kassör
– revisor
Arbetsbeskrivningar för ordförande, sekreterare samt kassör och revisor finns under Föreningsteknik.

Om en ledamot vill lämna styrelsen pågående mandatperiod meddelas huvudstyrelsen.
Om hela styrelsen avgår, skall SCK informeras omgående. SCK:s huvudstyrelse äger då rätt att omedelbart övertaga verksamheten och tillsätta en ny styrelse,

Revisorer

LA-området ska ha en revisor, arbetsbeskrivning för revisor finns under fliken Föreningsteknik.

Valberedning

Medlemmar kan vid årsmöte/årssammankomst/årsavslut förslå personer att ingå i LA-området.

Arbetsgrupper

LA-området kan på årsmötet/årssammankomst/årsavslut vid behov välja arbetsgrupper exempelvis: Bruks-, Utställning-, Agility-, Rally- eller Mentalgrupp. En arbetsgrupp består av valfritt antal personer, varav en är sammankallande.

Distriktsombud SBK

LA-områdets styrelse ska utse en person per distrikt som representerar rasklubben på SBK:s distriktsmöten.
Om LA-områdets verksamhetsområde sträcker sig över fler än ett av SBK:s distrikt, väljs en person för varje distrikt. När 2 LA-området finns i samma distrikt samordnas mellan LA en representant att företräda dessa båda områden.

LA-områdets adress

LA-områdets adress är normalt sekreterarens men kan även vara ordföranden. Detta beslutas av LA.

Firmatecknare

Kassören i LA tecknar lokalområdets Bankgiro, genom auktorisation från SCK. Firmatecknare är SCK:s huvudkassör tillsammans med lokalområdets kassör.

Årsmöte/årssammankomst/årsavslut 

Verksamhetsår

LA-områdets verksamhetsår är 1/11 till 31/10.
Årsmöte/årssammankomst/årsavslut skall hållas någon gång mellan 1/11 och 30/11.

Årsmötets/årssammankomst/årsavslut utlysande

Kallelse utfärdas senast 21 dagar före årsmötet/årssammankomst/årsavslut genom LA-områdets Hemsida/FB sida/särskild skrivelse till medlemmarna eller via annons i rasklubbens medlemstidning Colliebladet.
I kallelsen skall det tydligt framgå tid och plats för årsmötet/ årssammankomst/årsavslut.

Förslag till dagordning, ekonomisk årsredovisning, skall göras tillgänglig för medlemmarna senast 14 dagar innan mötet.
Handlingarna kan göras tillgängliga för medlemmarna via hemsida eller mailas ut efter begäran.

Närvarorätt vid årsmöte/årssammankomst /årsavslut 

Närvarorätt har varje medlem boende inom LA-området.
Medlemskontroll sker vid anmälan till årsmötet.

Motioner

Endast enskilda medlemmar kan lämna motioner till SCK:s årsmöte. LA-område kan EJ lämna in motioner.