Resultat och balansräkning

Resultaträkning

För att få fram årets ekonomiska resultat upprättas en resultaträkning. I resultaträkningen skall man göra en summarisk redovisning av intäkter och kostnader man haft under det gångna året. De olika summorna för resp aktivitet (t ex administration m m) förs in under intäkter resp. kostnader.

Summera sedan ihop kostnader och intäkter för sig. Blir det ett överskott (vinst, eller pengar över) för man in det under kostnader. Blir det underskott dvs pengarna har inte räckt (man ligger minus) så för man in det under intäkter. Detta kan verka lite märkligt men det är för att man ska få samma belopp på båda sidor (både för kostnader och intäkter) när man summerar ner.

Under- eller överskottet skall sedan föras in under i balansräkningen.

Resultaträkningen skall skrivas under av samtliga styrelseledamöter då dessa är ansvariga för lokalområdets ekonomiska redovisning.

Balansräkning

I balansräkningen redovisar man alla tillgångar och skulder man har vid verksamhetsårets slut. 
Under tillgångar för man in de pengar som finns vid verksamhetsårets slut för kassa, postgiro, bank och eventuella diverse fordringar. Under skulder för man in de diverse skulder samt eget kapital man har vid verksamhetsårets slut.
Båda sidorna summeras sedan ner och ska stämma överens det vill säga vara i ”balans”.

Lager Ev pengar man bundit i saker och som man inte har förbrukat/sålt under verksamhetsåret, t ex osålda klubbtröjor.
Diverse fordringar Pengar som andra är skyldiga lokalområdet.
Diverse skulder Obetalda skulder som lokalområdet har till andra.
Eget kapital Ingående saldo från förra verksamhetsåret, dvs. hur mycket pengar fanns det på kassa, pg och bank vid verksamhetsårets början. Under- eller överskott som man räknat fram från resultaträkningen.

Balansräkningen skall skrivas under av samtliga styrelseledamöter då dessa är ansvariga för lokalområdets ekonomiska redovisning.