Info utställning

Olika typer av hundutställningar 
Hundutställningar kan anordnas av olika aktörer, vilket i början kan vara lite förvirrande. En lokal brukshundklubb kan anordna officiell utställning för bruksraser eller inofficiell utställning för alla raser, SKK kan arrangera en stor internationell eller nationell utställning för alla raser eller så kan en rasklubb anordna en utställning för bara sin ras – en rasspecial.

Som medlem kan du alltid vara med och påverka val av domare, inkom gärna med önskemål om domare och från vilket land.

Collien är en utav flera bruksraser som SBK (Svenska Brukshundklubben) har avelsansvar för. Alla raser har sin egen historia och användningsområde.
SCK (Svenska Collieklubben) ligger under SBK som i sin tur ligger under SKK (Svenska Kennelklubben).  Även de lokala brukshundklubbarna, ligger under SBK.
En brukshundklubb kan enbart arrangera officiell utställning för de så kallade bruksraserna. För övriga raser kan anordnas inofficiell utställning.

Skillnaden mellan officiell och inofficiell utställning är att resultaten från den officiella utställningen registreras centralt hos SKK, medan resultaten från den inofficiella inte registreras någonstans.

Som medlem i SCK kan du ställa ut din collie på SCK:s rasspecialer samt på lokala brukshundsklubbars utställningar. Vill du ställa ut på de stora utställningarna som SKK anordnar måste du även vara medlem i SKK. Här på hemsidan hittar du SCK:s egna utställningar.

Anmälning
Du måste vara medlem i arrangerande klubb. Gäller dock inte för valpklass eller en inofficiell utställning. Hur du anmäler framgår av information om utställningen, vanligtvis via internet.

SKK: Utställnings- och Championatsbestämmelser har du som utställare skyldighet att känna till. Här anges också de olika särbestämmelserna för alla raser. Hunden skall vara vaccinerad enligt gällande bestämmelser samt vara ID-märkt. Valpar under 4 månader får inte föras in på utställningsområdet.

Du kan bara anmäla varje hund i en klass. Viktigt att notera är också hundens ålder vid den aktuella utställningen. Någon vecka innan utställningsdagen skickar arrangören ut en PM tillsammans med din nummerlapp. Där står vilken tid veterinärbesiktningen är, vilken ring din hund ska vara i, hur många hundar som bedöms i respektive ring och vägbeskrivning till utställningsplatsen. Ta med nummerlappen till utställningen och naturligtvis vaccinationsintyget.

Klasser
Klasserna är följande:
Valpklass 4-6 månader (inofficiell)
Valpklass 6-9 månader (inofficiell)
Juniorklass, 9-18 månader
Unghundsklass,15-24 månader
Öppen klass från 15 månader –
Bruksklass, 15 månader –
Championklass, 15 månader –
Veteranklass, 8 år –

Bruksklass
Följande krav gäller för deltagande i bruksklass;
– godkänd i lägre klass vid SBK:s bruksprov
– godkänd som draghund (DRHII)
– godkänd vallhundsprov
– BSL 2 eller tjänstehundscertifikat eller IPO I/BHP I eller SCHH I/ VPG I

Bedömningen
Hanhundar och tikar bedöms var för sig och de bedöms i olika klasser efter ålder och tidigare resultat. Vidare bedöms hundarna efter hur väl domaren uppfattar de uppfyller sin ras standard.

I varje klass kvalitetsbedöms hundarna och de tilldelas pris efter sin exteriör och mentalitet i jämförelse mot rasstandarden. Hundarna bedöms var för sig och inte i förhållande till övriga i klassen deltagande hundar. När kvalitetsbedömning tillämpas kan flera hundar tilldelas samma kvalitetspris. Därefter blir det konkurrensbedömning.

Kvalitetspriser är följande:
Excellent (utmärkt) En hund som mycket väl motsvarar rasens standard, och som presenteras i god kondition, visar ett harmoniskt välbalanserat temperament, håller utmärkt klass och har en utmärkt helhet. Dess utmärkta kvaliteter i förhållande till rasidealet tillåter att domaren kan bortse från smärre detaljfel. Hunden måste har tydlig könsprägel.

Very Good (mycket god) En hund som väl motsvarar rasens standard, som är välbalanserad och i god kondition. Smärre fel kan tolereras, men inga som negativt påverkar helhetsintrycket. Denna bedömning kan endast ges till en hund av mycket god klass.

Good (god) Hund som motsvarar rasens standard och vars exteriöra fel är av mindre framträdande karaktär.

Sufficient (godtagbar) Hund som motsvarar rasens standard men som inte har rasens alla karaktärsdrag eller bristande fyfsik kondition.

Disqualified (diskvalifierad) Tilldelas hund som i ringen visar aggressivitet eller typiskt flyktbeteende eller har sådana anatomiska defekter att de väsentligt påverkar hundens sundhet. Tilldelas också den hund som är exteriört otypisk eller har för sin ras diskvalificerande fel eller är kryptochid.

Can not be judged (kan inte prissättas – KEP) Hund som visas i sådant skick att domaren inte kan blida sig en uppfattning om dess kvalitet, kan i undantagsfall tilldelas omdömet Cannot be judged (KEP). Exempel på detta är om hunden har uppenbara brister i uppvisnings- och ringkultur (såsom ovana vid koppel eller valpigt temperament) eller visas i dålig kondition (är överdrivet mager eller fet). Detsamma kan gälla en så nyligen trimmad hund, att domaren inte kan göra en säker bedömning av kvaliteten på hundens hårlag. Vidare kan en hund pga. av en skada visa upp sig så illa, att dess rörelser är svårbedömda.

I konkurrensklasserna förekommer följande kvalitetspriser:
Hp (Hederspris)
Särskilt lovande valp kan  tilldelas hederspris (Hp). Bland valpar betyder detta att man går vidare och möter alla tikvalpar alternativt alla hanvalpar med HP. Man går då vidare till bästa hanhundsklassen (BHKL) respektive bästa tikklassen (BTKL) för valpar. Till sist möter Bästa hanhundsvalpen bästa tikvalpen och den bästa blir Bäst I Rasen (BIR-valp) och den andra blir Bäst I Motsatt Kön (BIM-valp)

Ck (Certifikatkvalitet)
Hund som erhålligt excellent kan i konkurrensen tilldelas certifikatkvalitet (Ck). Bland vuxna hundar innebär detta också att man går vidare och möter alla hanar alternativt alla tikar med Ck. Man går då vidare till bästa hanhundsklass (BHKL) respektive bästa tikklass (BTKL). Där placeras hundarna 1 t.o.m. 4. Bästa hanhunden möter bästa tiken och den som är bäst blir Bäst I Rasen (BIR) och den andra blir Bäst I Motsatt Kön (BIM).

Certifikat/reservcertifikat
Certifikat tilldelas bäst placerade hanhund respektive tik som är berättigad att tävla om certifikat, näst bästa hanhund resp. tik tilldelas reservcertifikat.

Förhindrade att tävla om certifikat/reservcertifikat är:B109
* svensk utställningschampion
* hund anmäld i championklass
* hund som erhållit för svenskt utställningschampionat erforderliga certifikat
Det åligger utställaren att meddela ringsekreteraren om berörd hund ej är berättigad att tävla om certifikat.

Finaltävlingar
Finaltävlingarna är en inofficiell tävlingsform som utöver tävlan om Bäst i Gruppen (BIG) och Best in Show (BIS) även omfattar tävlan om bästa valp, veteran, unghund, junior samt uppfödar- och avelsgrupp.  Utställningar arrangerade av SCK eller SBK utser även bästa bruksmeriterade hund.

Bäst i Gruppen (BIG) och Best in Show (BIS)
BIR-vinnande hundar tävlar inom respektive grupp. Konkurrensbedömning tillämpas. De fyra bästa hundarna inom varje grupp placeras och vinnande hund tilldelas Bäst i Gruppen. BIG-vinnande hundar tävlar mot varandra om att bli utställningens vackraste hund – BEST IN SHOW.

Andra förkortningar i utställningskatalogen
C anger att hunden skall erövra ytterligare ett cert för att erhålla utställningschampionat.
S anger att hunden ej är berättigad att tävla om certifikat.

Internationellt championat (C.I.E)
FCI har infört ett nytt internationellt championat (C.I.E) och därför har SKK infört de förkortningar FCI använder för sina championattitlar:

C.I.B International Beauty Champion / med arbetsmeriter
C.I.E International Show Champion / utan arbetsmeriter

Svenskt Utställningschampion (SE UCH)
Den finaste titeln du kan få på utställning i Sverige. För collie gäller följande för att erhålla SE UCH:

  • 3 cert på utställning utdelade av minst två domare. Ett certifikat skall ha utdelats vid officiell utställning inom SBKs organisation. Ett certifikat skall ha utdelats efter att hunden fyllt 24 månader.
  • merit i form av; Godkänt vallhundsprov eller betyget uppflyttad till högre klass vid SBKs bruksprov eller godkänd som draghund (DRH II) eller godkänd mentaltest vid korning eller tjänstehundscertifikat eller IPO/BHPI med betyget tillfredställande eller SCHHI/VPG I med betyget tillfredställande eller BSL 3 med betyget tillfredställande.
  • alternativt: 2 certifikat på utställning i Sverige utdelade av två domare, ett certifikat ska ha utdelats efter att hunden fyllt 24 måndader. Ett certifikat på SBKs bruksprov eller certifikat på dragprov.

Länk till SKK:s sida om Utställnings- och Championatbestämmelser >>