Aktuell collieinfo 2019

Collien som ras och dess rasklubb har att hantera följande:

SKK har startat en Collieutredning gällande colliens mentalitet och SBK har under tiden återtagit avelsansvaret. Läs mer om detta här nedan.

Collieutredningen

I november 2017 ansökte Svenska Brukshundklubben och Svenska Collieklubben om hälsoprogram för collie baserat på mentalindex för nyfikenhet/orädsla. Svenska Kennelklubbens centralstyrelse avslog ansökan men beslutade samtidigt att man skulle ta en mer aktiv och ledande roll i arbetet med mentalitet för collie. Nu har arbetet med den så kallade collieutredningen kommit igång.

Uppdraget

Uppdraget syftar till att ta fram en rapport som underlag för fortsatt hantering av förslaget till hälsoprogram inom SKK-organisationen. Arbetet ska slutredovisas senast den 31 december 2019. En delrapport ska överlämnas senast den 1 juni 2019. Arbetsgruppens del- och slutrapporter ska överlämnas till styrgruppen som baserat på arbetsgruppens förslag för frågan vidare inom SKK-organisationen för fortsatt hantering.

Så här har SKKs centralstyrelse beskrivit uppdraget:

”Uppdraget är att ta fram en rapport med underlag för fortsatt hantering av förslaget till hälsoprogram inom SKK-organisationen. 

Utgångspunkten är att colliens mentala status, i likhet med alla andra hundraser, ska ha en sådan mentalitet att den kan fungera i dagens samhälle utan t.ex. överdrivna rädslereaktioner i en för hunden vardaglig situation. 

CS vill poängtera att KF har uttalat att bl.a. ur djurskyddssynpunkt är frågan mentalitet mycket viktigt och CS ser med oro och allvar på colliens situation. 

Arbetsgruppen ska skapa en översiktlig kunskap om rasens genetiska status och så långt som möjligt beskriva allvarliga och frekventa sjukdomar eller funktionsnedsättningar i den svenska populationen och om möjligt den internationella colliepopulationen. Om så är möjligt även beskriva om det finns väsentliga skillnader mellan olika populationer av rasen i världen.

Mentalbeskrivning Hund, MH, används som instrument för att beskriva rasens mentala status i Sverige. I den konflikt som finns bland rasens uppfödare och ägare har även MH ifrågasatts. Arbetsgruppen ska föreslå åtgärder för att minska detta ifrågasättande av MH.

Arbetsgruppen ska som ett resultat av sitt arbete föreslå om och i så fall vilka avelsåtgärder som bör beslutas som ett resultat av arbetet. Detta kan ske genom rekommendationer, regler eller andra lämpliga åtgärder.”

Utredningens innehåll och slutsatser ska så långt möjligt baseras på fakta och inte på enskilda personers åsikter eller uppfattningar.

Läs mer om Collieutredningen på SKK:s hemsida >>

SBK återtar avelsansvaret för collie

Svenska Brukshundklubben återtar avelsansvaret för collie för att avlasta Svenska Collieklubben som under en längre tid dragits med interna konflikter.

Läs mer om SBKs beslut på deras hemsida>>

Förbundsstyrelsens beslut i sin helhet

Förbundsstyrelsens protokollsutdrag från styrelsemöte 1 mars 2019

§ 48 Återtagande av avelsansvar avseende collie

Med anledning av de interna stridigheter som råder inom Svenska Collieklubben (SCK) övertar Svenska Brukshundklubben tillsvidare hela avelsansvaret för collie.

FS diskuterade framlagt förslag avseende återtagande av avelsansvaret för collie.

FS beslutade att:

  • Återta avelsansvaret för collie tillsvidare. Beslutet är fattat efter samråd med Svenska Kennelklubbens föreningskommitté.
  • Beslutet omprövas tre månader efter att collieutredningen avslutats.
  • Uppdra åt Svenska Collieklubben att fortsätta med övrig verksamhet samt föreningsarbete. Detta innebär att SCK ska fortsätta att arrangera utställningar, prov, tävlingar, MH samt mentaltest.
  • Svenska Collieklubbens styrelse inte kommer att ha ansvar för avelsrelaterade frågor.
  • Uppdra åt Svenska Collieklubbens styrelse att arbeta för att ena klubben och bygga ett samtalsklimat där diskussioner kring rasens utveckling kan föras med respekt för olika åsikter.
  • FS understryker att personliga påhopp strider mot Svenska Brukshundklubbens värdegrund och de policys som styr vår verksamhet och att vi tillämpar nolltolerans avseende hot samt smutskastning på sociala medier.
  • Uppdra åt utskottet för avel och hälsa att föreslå FS namn på neutrala personer att ingå i en gruppering som sköter Svenska Collieklubbens löpande avelsrelaterade frågor. Grupperingen ska arbeta till dess FS beslutat att avelsansvaret ska återgå till Svenska Collieklubben. Sammankallande eller vice sammankallande i utskottet för avel och hälsa är adjungerad till gruppen. Gruppen ska rapportera till utskottet för avel och hälsa samt, i förekommande fall, informera Svenska Collieklubbens om sitt arbete.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.