Avelspolicy (RAS)

Rasspecifik AvelsStrategi för kort- och långhårig Collie

huvud sobeltik_komprRasspecifik Avelsstrategi (RAS) för kort- och långhårig collie reviderades under 2017–2018 och godkändes av SKK i början av 2019. Raserna har därför nu ett RAS som är giltigt för 2019–2023.

Inom Svenska Collieklubben så har nedanstående mål i nämnd prioriteringsordning för avel funnits fastställd sedan vårt första RAS 2004.

1: Hälsa – Höftledsdysplasi (HD) och ögonstatus
2: Mentalitet – Mentalbeskrivning hund
3: Bruksegenskaper – Arbetsmeriterande hundar
4: Exteriör – Utställning och exteriörbeskrivning

Dessa fyra punkter ska alltid ses som en riktlinje i avelsarbetet. Avelsbas och genetisk struktur anses höra till kategorin hälsa.


Läs gällande Rasspecifika Avelsstrategier för Collie 2018-2023 >>

I RAS anges ett antal mål för aveln. Målen handlar främst om hälsa och mentalitet. Det finns två sorters mål:

  • de som handlar om mål för andelen undersökta, t.ex. 60 % HD-röntgade
  • de som handlar om mål för utfallet av undersökningarna, t.ex. andelen höftledsdysplasi (grad C,D,E) ska < 14 %.

Det finns även mål gällande avelsrestriktioner, ögon, exteriör, brukbarhet samt mentalitet.

Bakgrund till RAS (f.d. avelspolicy)

I SKK:s Verksamhetsplan antagen på Kennelfullmäktige 2001, finns ett mål som säger att samtliga rasklubbar ska ha en rasspecifik avelsstrategi (RAS) med utgångspunkt från rasens särskilda behov, färdigställd senast under 2004. Det är upp till varje rasklubb att göra sin egen avelsstrategi, men för de klubbar som inte har färdigställt en sådan strategi senast under 2004 är det troligt att SKK helt enkelt ger dem en avelsstrategi. Denna skall grunda sig på SKK:s egen avelspolicy och Europarådets konvention om skydd av sällskapsdjur. Svenska Collieklubben är naturligtvis av den åsikten att vi själva ska utarbeta en avelsstrategi, som tar hänsyn till de frågor som är specifika för collie.

Vad är då en avelsstrategi? Avel, det är planmässig fortplantning av djur, och strategi är konsten att planlägga i stort. En avelsstrategi är följaktligen tillvägagångssättet i stora drag för en planmässig fortplantning av djur. Avelsstrategin ligger till grund för klubbens Avelspolicy, som är det grundläggande handlingsprogrammet för hur vi ska bära oss åt när vi avlar på våra collies, och allt detta resulterar så småningom i avelsmål, det vill säga vad vi vill åstadkomma med vårt avelsarbete

Under våren 2002 tillsattes en grupp av fyra personer att arbeta med att ta fram ett förslag till avelsstrategi och avelsmål. Ett flertal synpunkter från såväl lokalområden som privatpersoner har inkommit och dessa har beaktats vid arbetet med avelsstrategin. Avels- och uppfödarkommitténs förslag för avelsstrategi för collie bygger på dessa synpunkter och förslag, samt de som framkom på Colliekonferensen i november 2003.

Läs Collierasernas Rasspecifika Avelsstrategier giltig 2011-2018 >>