Avelspolicy (RAS) + uppföljning

Rasspecifik AvelsStrategi för kort- och långhårig Collie

huvud sobeltik_komprCollierasernas RAS har nyligen blivit reviderat med ny låsningsperiod 2018-2023 då SKK fastställde dokumentet i början av 2019. Nu gäller den till 2023 vilket betyder att en ny revidering behöver sättas igång under 2021.

I RAS anges ett antal mål för aveln. Målen handlar främst om hälsa och mentalitet. Dessa mål består av 2 delar: en del som handlar om att andelen som undersöks ska vara t.ex. 60 % (HD och MH) samt en del som handlar om utfallet av undersökningarna t.ex. att andelen med höftledsdysplasi (grad C,D,E) ska understiga 14 %.
Det finns även mål gällande avelsrestriktioner, ögon, exteriör, brukbarhet samt mentalitet.

Läs Collierasernas Rasspecifika Avelsstrategier, giltig 2018-2023

Läs Collierasernas Rasspecifika Avelsstrategier giltig 2011-2018

Uppföljning av RAS Nella stilig
På årsmötet redovisas årligen en uppföljning av RAS som sedan även finns som en rapport.

RAS-uppföljning-2016-SCK-2016-09-04.pdf

Halvårsrapport RAS inkl Mentalindex 30 juni 2015

Under 2015 har även Utskottet för avel och hälsa på SBK gjort en uppföljning av gemensamma avelsmål för alla bruksraser. Intressant läsning och bra jämförelse mellan bruksraserna.
Rapport utvärdering RAS bruksraser 2009-2014 Final


Bakgrund till RAS (f.d. avelspolicy)Blomberg 070819 037

I SKK:s Verksamhetsplan antagen på Kennelfullmäktige 2001, finns ett mål som säger att samtliga rasklubbar ska ha en rasspecifik avelsstrategi (RAS) med utgångspunkt från rasens särskilda behov, färdigställd senast under 2004. Det är upp till varje rasklubb att göra sin egen avelsstrategi, men för de klubbar som inte har färdigställt en sådan strategi senast under 2004 är det troligt att SKK helt enkelt ger dem en avelsstrategi. Denna skall grunda sig på SKK:s egen avelspolicy och Europarådets konvention om skydd av sällskapsdjur. Svenska Collieklubben är naturligtvis av den åsikten att vi själva ska utarbeta en avelsstrategi, som tar hänsyn till de frågor som är specifika för collie.

Vad är då en avelsstrategi? Avel, det är planmässig fortplantning av djur, och strategi är konsten att planlägga i stort. En avelsstrategi är följaktligen tillvägagångssättet i stora drag för en planmässig fortplantning av djur. Avelsstrategin ligger till grund för klubbens Avelspolicy, som är det grundläggande handlingsprogrammet för hur vi ska bära oss åt när vi avlar på våra collies, och allt detta resulterar så småningom i avelsmål, det vill säga vad vi vill åstadkomma med vårt avelsarbete

Under våren 2002 tillsattes en grupp av fyra personer att arbeta med att ta fram ett förslag till avelsstrategi och avelsmål. Ett flertal synpunkter från såväl lokalområden som privatpersoner har inkommit och dessa har beaktats vid arbetet med avelsstrategin. Avels- och uppfödarkommitténs förslag för avelsstrategi för collie bygger på dessa synpunkter och förslag, samt de som framkom på Colliekonferensen i november 2003.