MENTALINDEX

MENTALINDEX

Index är för närvarande den bästa och säkraste metoden

  • Avelsarbete baseras på många olika faktorer
  • Uppfödarens egen kännedom
  • Avelsvärde / Index är det säkraste sättet att värdera en individs mentala status på
  • Index säger inte allt, indexet är inte 100-procentigt men det är det bästa sättet att förutsäga avkommans ”MH-mentalitet” och definitivt avsevärt bättre än att bara titta på fenotyp.

Mycket kan man få genom uppfödarens egen kunskap. När det gäller att värdera en hunds mentala egenskaper är det säkraste verktyget de skattade avelsvärdena i mentalindex.

MH (Mentalbeskrivning Hund) resultaten har vi haft tillgång till länge men med index kan man med större säkerhet förutsäga vad en hund kommer att nedärva om den används i avel.

Detta ger oss möjlighet att jobba för att förskjuta medelvärdet på våra hundar till en stabilare hund, en hund med mindre rädslor och mer nyfikenhet.

Det gör också att de hundar som ligger under medel på sikt även blir mindre svaga.

Så här räknar du ut ett skattat värde för en kull

När båda föräldradjuren har egna indexvärden för de olika egenskaperna kan man räkna ut ett skattat värde för den planerade kullen. Detta görs för var och en av de enskilda egenskaperna.

T ex Tikens värde är 103, hanens värde är 101 och då blir det skattade värdet 102 för den planerade kullen eller tikens värde 96, hanens värde 108 då blir det skattade värdet 102 för den planerade kullen. Det är helt enkelt ett medelvärde av båda föräldrarnas egna indexvärden.

När hunden får ett Mentalindex

För att en hund ska få ett eget indexvärde/avelsvärde måste hunden ha ett eget resultat från en MH-beskrivning. En hund som genomför ett helt MH får värden för samtliga fem egenskaper. En hund med avbrutet MH får värden för de egenskaper där hunden har genomfört samtliga delmoment som ingår i den egenskapen. Om det är beskrivaren eller ägaren som avbryter beskrivningen gör ingen skillnad. Om en hund skulle ha fler beskrivningstillfällen är det senast utförda MH som räknas.

De första indexlistorna som var färdiga 2012 omfattade enbart långhårig collie. Katja och Per lade sedan till korthåriga collie (2013) då de kunde konstatera att de båda hårlagen genetiskt är så nära släkt att de utgör
en gemensam databas. Vi har sedan haft möjligheten att få listorna separerade för LH och KH. Vi har också fått dem uppdelade efter egenskap och tikar/hanar.

De listor vi nu har tillgång till och som publiceras här på hemsidan är en sammanlagd lista där en hunds samtliga fem indexvärden finns med, den listan är sorterad i bokstavsordning, en för LH och en för KH.

Hur ska Index tolkas?

När det gäller att tolka värden i index  är det flera olika delar som man behöver
känna till såsom Medelfel, Rasmedel, Referenspopulation, Kompensation för olika
miljöfaktorer, Skattat värde för en kull samt Normalfördelningskurva.

Medelfel är det intervall inom vilket hundens
sanna skattade avelsvärde ligger. Tex Avelsvärde 114 med ett medelfel på 11. Det innebär att hundens avelsvärde ligger mellan 103 och 125. Ju lägre medelfel desto säkrare avelsvärde. Fler släktingar till individen med MH resultat ger lägre medelfel. Har hunden egen avkomma som är beskriven så minskar även medelfelet.

Rasmedel värdet 100 representerar medelvärdet, dvs de hundar som har 100 i index representerar den genomsnittliga collien.
Över 100, är bättre än medel avseende nedärvning.

Värdena är vända så att mer än 100 alltid representerar ett
bättre eller mer önskat beteende.

Vid t ex skott är skalan omvänd då värdena/siffrorna vid
registreringstillfället ger mer av skotträdsla. Men man har sedan vänt på
skalan så att ett värde över 100 visar mindre av skotträdsla.

Värdet 100 kommer alltid att motsvara rasmedel där rasmedel
beräknas utifrån en referens-population.

Referenspopulation Indexvärdena som presenteras 2019 baseras på en referenspopulation som är födda 2012–2017.
Hundar födda under denna period och deras resultat på MH för en viss egenskap motsvarar de hundar som får indexvärdet 100.

För att följa utvecklingen förskjuts referenspopulationen med ett år i taget. Dvs när index räknas ut 2020 är referenspopulationen födda 2013–2018.

Det innebär att även om medel för index alltid är siffran 100 så kommer det beteende som motsvarar värdet 100 att kunna förändras över tid, beroende på hur uppfödarna använder sig av de skattade indexvärdena i sin avel.

Kompensation för olika miljöfaktorer

Kön, År, Tidpunkt, Kull, Beskrivare, Tillfälle samt Hundens
ålder. Detta är faktorer som påverkar hunden utifrån, vilket då inte har med gener att göra. Hundens fenotyp dvs hundens egna konkreta MH-resultatet korrigeras för att ge ett ännu säkrare värde. Korrigeringarna för miljöfaktorer ger inte upphov till några större justeringar av indexvärdet, utan det handlar om decimaler.

Utöver miljöfaktorer påverkas en individs indexvärde av släktingars resultat. Allt för att ge ett säkrare värde.

Normalfördelningskurva

Det förekommer och kommer alltid att finnas en viss spridning inom raserna. Med hjälp av index kan hela kurvan förskjutas mot mer
orädda och mer nyfikna hundar. Om nu medel skulle förskjutas mot de högre värden, kommer inte fler hundar att få höga värden. Men de hundar som ligger runt hundra och som motsvarar medel är mer orädda och nyfikna hundar.

Om medel förskjuts mot en mer orädd och nyfiken hund så kommer även de hundar som ligger under medel att förbättras och bli mindre svaga.