Avelspolicy (RAS) + uppföljning

Rasspecifik Avelsstrategi för kort- och långhårig Collie

huvud sobeltik_komprReviderat RAS med ny låsningsperiod 2018-2023.
Klubbens RAS har under 2016-2018 utvärderats och SCK har numera ett reviderat RAS som den i mars 2018 fastställts av SKK.
Giltighetstid: Avelsstrategin och avelspolicyn gäller tills vidare, medan avelsmålens giltighetstid är fem år, d.v.s. målen skall vara uppnådda senast under år 2023. Revidering och tidsförskjutning är vid behov möjligt. För att uppnå målen inom giltighetstiden planerar Svenska Collieklubbens styrelse, att även fortsättningsvis anordna konferenser/utbildningar för medlemmarna.

Läs Collierasernas Rasspecifika Avelsstrategier, giltig 2018-2023

Läs Collierasernas Rasspecifika Avelsstrategier giltig 2011-2018

Läs Collierasernas Rasspecifika Avelsstrategier, förslag till revidering

Uppföljning av RAS Nella stilig
På årsmötet redovisas årligen en uppföljning av RAS som sedan även finns som en rapport.

RAS-uppföljning-2016-SCK-2016-09-04.pdf

Halvårsrapport RAS inkl Mentalindex 30 juni 2015

Under 2015 har även Utskottet för avel och hälsa på SBK gjort en uppföljning av gemensamma avelsmål för alla bruksraser.
Rapport utvärdering RAS bruksraser 2009-2014 Final

Bakgrund till RAS (f.d. avelspolicy)Blomberg 070819 037
I SKK:s Verksamhetsplan antagen på Kennelfullmäktige 2001, finns ett mål som säger att samtliga rasklubbar ska ha en rasspecifik avelsstrategi (RAS) med utgångspunkt från rasens särskilda behov, färdigställd senast under 2004. Det är upp till varje rasklubb att göra sin egen avelsstrategi, men för de klubbar som inte har färdigställt en sådan strategi senast under 2004 är det troligt att SKK helt enkelt ger dem en avelsstrategi. Denna skall grunda sig på SKK:s egen avelspolicy och Europarådets konvention om skydd av sällskapsdjur. Svenska Collieklubben är naturligtvis av den åsikten att vi själva ska utarbeta en avelsstrategi, som tar hänsyn till de frågor som är specifika för collie.

Vad är då en avelsstrategi? Avel, det är planmässig fortplantning av djur, och strategi är konsten att planlägga i stort. En avelsstrategi är följaktligen tillvägagångssättet i stora drag för en planmässig fortplantning av djur. Avelsstrategin ligger till grund för klubbens Avelspolicy, som är det grundläggande handlingsprogrammet för hur vi ska bära oss åt när vi avlar på våra collies, och allt detta resulterar så småningom i avelsmål, det vill säga vad vi vill åstadkomma med vårt avelsarbete

Under våren 2002 tillsattes en grupp av fyra personer att arbeta med att ta fram ett förslag till avelsstrategi och avelsmål. Ett flertal synpunkter från såväl lokalområden som privatpersoner har inkommit och dessa har beaktats vid arbetet med avelsstrategin. Avels- och uppfödarkommitténs förslag för avelsstrategi för collie bygger på dessa synpunkter och förslag, samt de som framkom på Colliekonferensen i november 2003.