Informationsmöte Collie-SM Östhammar

På lördagen den 29 juli innan banketten så hölls ett informationsmöte för medlemmar.
Det var lite ovant, men trevligt att träffas fysiskt och det medförde att vi kunde ha en öppen diskussion i olika ämnen.

För er som inte kunde närvara redovisas innehållet på informationsmötet här.
Anita Braxenholm, statistikansvarig hade även tagit fram avelsstatistik samt information om vilka matadorer vi har i rasen.

AVELSPOLICYN-FOR-KORTHARIG-COLLIE-OCH-HUR-DEN-FRAMSKRIDER.docx
AVELSPOLICYN-FOR-LANGHARIG-COLLIE-OCH-HUR-DEN-FRAMSKRIDER.docx
Måluppfyllelse-kort- och långhår för MH, HD, MT, Utställning/Exteriör, Bruksprov.pdf
Avelsstatistik-Korthår.pdf
Avelsstatistik-Långhår.pdf
Matadorer i aveln för korthår 2014-2023.pdf
Matadorer i aveln för långhår 2014-2023.pdf

Status styrelsens arbete

I princip varje år tillkommer nya personer i styrelsen. Då vi ska vara 9 i styrelsen är det inget konstigt. En hel del tid läggs därmed i början av verksamhetsåret på att sätta arbetssätt, dela på arbetsuppgifter, att alla får kolla på vår styrelseplattform Reduca.se där alla våra handlingar ligger och tider för möten m.m. Det är en oerhörd hjälp att vi har en digital plattform som möjliggör att nya snabbt kan få ta del av alla handlingar samt att vi har allt samlat sedan 2020. Vi signerar även våra protokoll digitalt vilket nog är den största förändringen som skett över tid. Innan 2020 så sparades dokument m.m. digitalt men Reduca.se är vår första plattform där det är lätt att lägga till nya och ta bort de som slutat i styrelsen.  

Om jag tar en kortare historisk tillbakablick så hade vi i styrelsen fram till pandemin fortfarande en del fysiska möten och årsmötena var även de fysiska. Kanske inte så konstigt då alternativet som fanns då var telefonmöten, som kunde vara rätt jobbiga om vi som genomfört sådana minns tillbaka…

Under pandemin fick vi tillgång till Zoom (via SBK) vilket har förändrat arbetet i vår klubb. Idag skulle vi inte klara oss utan Zoom. Vi har numera även digitala årsmöten, vilket även det har sina fördelar men även nackdelar.

Det finns många fördelar med att träffas, men idag verkar det som vi inte har tid med det. Klubbens ekonomi tillåter inte heller fysiska möten. Ett fysiskt årsmöte medför en kostnad på minst 50 000 kr för SCK, även om vi bor billigt och samåker så långt det går. Men Sverige är långt och i styrelsen bor vi från Kivik i söder till Umeå i norr. Vi inväntar Kennelfullmäktiges beslut nu i september.
Men de två största fördelarna med digitala möten är att alla medlemmarhar lika möjlighet till att delta och vi slipper kostnader och tid för att bo och resa. Jag minns en medlem som berättade att det kostade hen 10 000 kr att ta sig till ett årsmöte.

Därför är det extra roligt att vi kan ha det här informationsmötet på Collie-SM. För att tävla inom alla de grenar som finns här på SM samt ställa ut det kan man bara göra i den verkliga världen.

Kommande Collie-SM

2024 blir det inget samlat Collie-SM. Vi håller på tillsammans med LA för att se om något LA kan ta på sig att arrangera någon del och få SM-status.
2025 kommer Södra Svealand att arrangera ett komplett SM.
2026 – vi behöver börja jobba på att finna en arrangör. Senast om ett år behöver vi veta, då ansökningarna för utställningar behöver lämnas in till SBK.

Justerat Rasmästare i lydnad och bruks på Collie-SM
Som ni kanske en del av er har märkt så har statuterna för prisutdelning på Collie-SM justerats. Inom bruks och lydnad så delas numer ut priser i varje klass och inte som tidigare att t.ex. lägre och högre slogs ihop. Det gör det lättare att se vem som faktiskt vann.

Kommentar gällande deltagande på utställning  
Antalet utställningar som arrangeras av SBK har minskat men antalet hundar som ställs ut minskar även det. På SCK:s egna Rasspecialer kommer färre hundar till start.
Det finns många orsaker till det som:
 – registreringarna minskar och har gjort så stadigt under många år
 – kostnadsläget

Det vi kan se är att andelen som ställs ut/exteriörbeskrivs har minskat framförallt bland korthåren, men att minskningen inte har sammanfallit med de nya reglerna.
En slutsats man kan anta är att man inte ställer samma hund lika många gånger.
Att alla bruksraser numera har krav på meriter för att ta Cert, det är inte hela förklaringen. Vi ser minskningar för raser som har haft krav för Cert även tidigare. 

Även SKK utställningar upplever en minskning bland många raser oavsett krav för cert eller inte.

Här vill vi i styrelsen promota att fler väljer att exteriörbeskriva sin collie och att fler LA årligen arrangerar en exteriörbeskrivning.

Äntligen uppdaterade mentalindex

Nu hittar du nya uppdaterade listor med mentalindex för alla collie som, genomfört MH tom mitten maj 2023.
Det har varit svårt att få till regelbundna uppdateringar vilket oroat styrelsen. Fler raser kommer få mentalindex nu och collie kommer komma med i den uppdatering som ska ske 3 gånger per år. På sikt ska givetvis mentalindex in på SKK:s hemsida precis som HD-index, men införandet försenas hela tiden. Därför att vi nu lättade över att ha hittat en stabilitet gällande beräkningar av MI framöver.

Översyn av arbetsgrupper och kommittéer

Vi håller på med en översyn. Färre grupper med ett tydligare ansvarsområde. Det gäller framförallt en kommitté för avelsfrågor där många av de grupper som tidigare legat för sig nu samlas ihop. Det är en ganska stor omställning varför vi inte är helt klara än.

Priskommittén

Vi håller på och ser över vilka priser och vilken form som priserna som delas ut på årsmötet ska ha. Eftersom årsmötena är digitala måste vi skicka ut priserna och nu senast hade vi kostnader för priser inkl. porto på nästan 10 000 kr.

Letar du valp?

På vår hemsidan hittar man ett register över uppfödare och där kan information om planerade kullar läggas in samt naturligtvis även födda.
Vi har även sedan 2020 en lista per där alla registrerade kullar finns med och status för kullen avseende HD, MI, omspegling samt exteriör.
Både uppfödarregistret samt alla kullar för 2020-2023 hittar du här: https://svenskacollieklubben.se/kopa-collie/

Revidering av RAS genomförs under hösten

Vi ska åter revidera vårt RAS nu för perioden 2024-2028.
Planen är att genomföra arbetet i block, 4 delar enligt våra mål i RAS; hälsa, mentalitet, bruksegenskaper samt exteriör. Frågan om inavel ingår under hälsa.
För varje block så genomförs en serie av zoom-möten där alla medlemmar är välkomna att delta. Delen om mentalitet påbörjades under våren.

PRA på collie

Ny ansvarig inom styrelsen är Kerstin Persson. Hon står i kontakt med SLU där ett pågående arbete finns med en ny doktorand. Arbetet har ännu inte kommit så långt att vi egentligen vet mer än tidigare.
SLU vill gärna ha fler blodprov och omlysning av långhår som fyllt 6 år.
Ett första möte har genomförts med våra nordiska grannar, då vi har en gemensam avelsbas.

Månadens bild bara på Facebook och Instagram

Fina bilder på våra collie kan man aldrig få nog av.
Jenny Johansson ansvarar för Månades bild som bara finns på Facebook och Instagram.
Du som har en bra/kul/rolig/vacker osv. bild på din collie – skicka in den till bilder@svenskacollieklubben.se så kanske din hund blir nästa månads bild.

Colliecup i vallning 15 oktober

Intresset för vallning har ökat sedan Vallanlagstestet blivit officiellt samt att det numer finns officiella tävlingar för kroppsvallande raser som collie.
Vår vallansvarig Kristina Åhlfeldt har därför planerat Sveriges första Colliecup i vallning.
Tävlingen genomförs i Vik, Norrtälje den 15 oktober och det finns en nybörjarklass och en fortsättningsklass.
Sista anmälningsdag den 30/9 till habohundcenter@gmail.com

Colliebladet – nu delvis som digital tidning

Av rent kostnadsmässiga skäl har vi varit tvungna att införa digitala collieblad. Handboken nu till Jul blir även fortsatt en papperstidning då den kan ses som en sammanfattning av det gångna året.
Vi håller även på med ett digitalt nummer med fokus på avel.

Ny utbildning SKK:s Uppfödarutbildning genomförs åter i höst

Start 19 september med utbildare Ewa Nielson. Max 10 deltagare, 1000 kr för medlemmar, 1400 kr för övriga.
Är du intresserad av delta, skickar din anmälan till: sekreterare@svenskacollieklubben.se

Uppföljning RAS tom 2023-07-22

Anita Braxenholm som är statistikansvarig för register över alla registrerade kullar.

Hitintills i år (2023-07-22) har totalt 134 collies registrerats enligt följande:
KH              5 kullar
                      31 svenskfödda – 6,2 valpar i snitt per kull
                      1 import
                      32 korthår

LH               17 kullar
                      96 svenskfödda – 5,6 valpar i snitt per kull
                      6 import
                      102 långhår

Bifogas finns Anitas fullständiga rapport för korthår och långhår var för sig samt avelsstatistik.


Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Svenska Collieklubben genom ordförande Kirsten Wretstrand