PRA på collie

PRA på collie

Styrelsen har fått kännedom om att två collie (bröderna Brantastigs Glimmer samt Brantastigs Grus) har blivit diagnostiserade med PRA. Det finns även misstanke om ytterligare en collie med denna sjukdom, men den blev avlivad innan den blev diagnostiserad. Vi vet inte typ av PRA det handlar om och vi kommer inte heller att kunna få veta det än på många år.

Styrelsen har beslutat (Protokoll nr 12 §197, 2022-02-24) att tillskjuta 50 000 kr till SLU för att kunna komma vidare med PRA på collie. Pengarna ska gå till att genomföra en sekvensering av hela arvsmassan hos 4-5 colliehundar med diagnosticerad PRA eller med avkomma som är diagnosticerad. Därefter kommer arbetet kunna tas vidare, men vi förväntar oss inget snabbt resultat. Det här kommer ta flera år.

Forskarna på SLU önskar att få in blodprov samt omlysning av ögon på släktingar till dessa hundar. Under hösten 2021 har blodprov skickats in från ett antal hundar, och de är också omlysta. Fler hundar behöver dock undersökas. Instruktion till hur provtagning går till >>>

För att en hund ska få PRA krävs anlag hos båda föräldrarna, iallafall om nedärvningen är autosomal recessivt, vilket är mest troligt för annars hade vi haft betydligt fler blinda collie.
Arvsgången är enligt följande:
Föräldrar med anlag=25% PRA, 25% fria, 50% anlagsbärare
En förälder med anlag, andra fri=50% anlagsbärare, 50% fria

Rekommendationerna för avel är:
– Hund med PRA får inte användas i avel.
– Hund som lämnat PRA bör inte användas i avel.
– Syskon till hund med PRA behöver användas med försöktighet.

Då vi inte kan ta reda på om en hund är anlagsbärare eller inte så rekommenderas att använda så obesläktade individer som möjligt.

Alla prover och undersökningsresultat samlas hos SLU, som just nu har blodprover från ca 100 collies i sin biodatabank. Ett första test har skett för att utesluta kända sorterar av PRA och än så länge är den PRA som finns på collie inte känd. Det går därför inte att använda de DNA-test som finns på marknaden.

För att gå vidare behöver man sekvensera hela arvsmassan för 4-5 hundar som har PRA/föräldrar. Det kostar 10.000 kr per hund och tar ca 3 månader. Nästa steg blir att analysera sekvenserna och det tar ca 1 år. Har man fått napp då kommer nästa fas att innebära 3-4 års forskning. Når man ända fram så är målet att vi skulle kunna testa våra collie för PRA.

PRA är en ärftlig ögonsjukdom, som är ovanlig även om den finns på collie. För att en hund ska drabbas av PRA måste båda föräldrarna bära på anlag men de behöver inte själva ha PRA.

PRA är ett samlingsnamn för flera ärftliga näthinnedegenerativa ögonsjukdomar. För många former av PRA är den genetiska orsaken okänd men forskning pågår. Det är dock svårt att få forskningsmedel både för veterinärmedicin och för ögonsjukdomar.

Kontakt är etablerad med uppfödaren och flera hanhundsägare samt med SBK och forskare vid SLU för att få hjälp med hur vi ska gå vidare. Än så länge vet vi inte vet vi inte vilken typ av PRA det handlar om. Det finns därmed inget befintligt DNA-test på marknaden som går att använda, då varje test enbart fungerar på en variant av PRA. 

Hämtat från SKK:s hemsida

PRA (Progressiv retinal atrofi)

SENAST UPPDATERAD DEN 22 OKTOBER 2021

PRA (Progressiv retinal atrofi) | Svenska Kennelklubben>>

PRA (progressiv retinal atrofi) är en fortskridande ärftlig näthinnesjukdom som förekommer i många raser.

Sjukdomsbeskrivning

PRA (progressiv retinal atrofi) är en fortskridande ärftlig näthinnesjukdom som förekommer i många raser. PRA orsakar en progressiv tillbakabildning av cellerna (tappar och stavar) i näthinnan. Symtomen är initialt sämre mörkerseende och nattblindhet, slutstadiet är blindhet.

PRA kan orsakas av olika förändringar i hundens arvsmassa. I en del raser finns flera former av PRA, med olika genetisk bakgrund. Tidiga och sena former finns. De tidiga ger symptom hos valpar/unghundar. De sena ger symptom hos vuxna hundar. Debutåldern varierar mellan och inom raser.

Nedärvning

Många av de kända PRA-formerna har en autosomal recessiv nedärvning, vilket innebär att den drabbade hunden har fått sjukdomsanlaget från båda sina föräldrar. Ögonlysning kan avslöja klinisk PRA, men påvisar inte anlagsbärare eller genetiskt affekterade individer som ännu inte blivit klinisk drabbade. För de PRA-former där den genetiska bakgrunden är känd kan DNA-tester underlätta avelsarbetet (länk till mer information om dessa PRA-varianter och tester finns under ”Mer information” nedan).

Avelsrekommendation

Vid ögonlysning och undersökning av ögonbotten kan PRA påvisas. För de PRA-former där DNA-tester ännu inte finns tillgängliga baseras avelsarbetet på ögonlysning. En autosomal recessiv arvsgång antas även för dessa PRA-former. Förutom rasspecifika hälsoprogram finns en generell rekommendation mot avel med anlagsbärare för PRA, det vill säga föräldrar och avkommor till hund drabbad av PRA. En hund som själv är diagnosticerad med PRA ska aldrig användas i avel.

Special- och rasklubbar kan därutöver ha ytterligare rekommendationer, t.ex. att syskon till hund med PRA ska uteslutas från avel. Om din rasklubb har utarbetat rasspecifika avelsrekommendationer, med hänsyn till sjukdomsläget i rasen, så bör dessa rekommendationer följas.

Observera att det för vissa raser gäller särskilda registreringsregler avseende PRA.