Revidering RAS 2023

Revidering RAS 2023

Serie med zoom-möten gällande revideringsarbete av RAS inom SCK

Enligt styrelsens plan skulle Colliekonferensen i oktober vara startpunkten för RAS-revideringsarbetet som ska pågå hela 2023, men då konferensen fick ställas in har vi beslutat att ändra arbetssättet lite.

Vi har valt att dela upp arbetet med revideringen utifrån de fyra huvudområdena i RAS:
1. mentalitet
2. hälsa/exteriör
3. genetisk variation/avelspopulation
4. brukbarhet/arbetsegenskaper

När en föreläsning har genomförts så flyttas den till Genomfört som du hittar längre ner på sidan.

Arbetssätt – zoom-möten

En första föreläsning för varje huvudområde kommer att genomföras via ett zoom-möte.
Därefter följer ett zoom-möte för diskussion.

Diskussionsforum – Efter den första föreläsningen i varje huvudområde (mentalitet, hälsa/exteriör, genetisk variation, brukbarhet) kommer vi att erbjuda en eller flera diskussionsforum, där alla medlemmar kan ställa frågor och diskutera ämnet utifrån just situationen i collierasen, vad som nu står i det gällande RAS-dokumentet 2018-2023, och om det utifrån fakta och kunskapsläge finns skäl att revidera texten på något sätt, lägga till eller ta bort något. 

Till ett sådant här diskussionsforum kommer de att bjudas in som deltog i den första föreläsningen i ämnet.

Tanken med detta är att skapa fler möjligheter till konstruktiva diskussioner eftersom vi har den första föreläsningen i varje ämne som en gemensam utgångspunkt (även om vi förstås kan tycka olika om en massa saker i föreläsningen).

Alla medlemmar har möjlighet att fortlöpande maila in kommentarer eller frågor gällande RAS till sekreterare@svenskacollieklubben.se, och dessa frågor och kommentarer kommer naturligtvis att beaktas i det fortsatta arbetet. Senare under 2023 kommer vi också att ha fler diskussionsforum för alla medlemmar där vi kan diskutera hur arbetet har fortskridit.