Utställnings- och championatsregler 2022-2026

Om processen inför de nya Utställnings- och championatsreglerna 2022-01-01

Inför varje ny låsningsperiod av regelverk så har man en regelrevidering. Inför den regelrevidering som precis har mynnat ut i de nya regler som gäller 2022–2026 så fattade SBK:s Förbundsstyrelse redan 2018 ett inriktningsbeslut för bruksraserna.

SBK är vår specialklubb och de raser som ingår benämns bruksraser och för dessa har SBK avelsansvaret. Bruksraserna har genom alla tider assisterat människan i olika avseenden, i dagligt tal kallar vi dem för arbetande raser.

Förbundsstyrelsens inriktningsbeslut 2018

De raser där SBK har ett övergripande avelsansvar, ska ha arbetsmerit för att kunna tävla om certifikat vid utställning.

Sedan tidigare har samtliga bruksraser inkl. collie krav på någon form av meritering för svenskt utställningschampionat (SE UCh). Det som beslutades var att det även ska krävas meritering för certifikat. Mentaltest som inte är ett arbetsprov gäller därför inte som arbetsmerit för Svenskt Utställningschampionat.

Nyhet är att alla bruksraser behöver arbetsmerit både för att ta cert och för championatet. Det har varit en lång process med SBK där vi har haft synpunkter på vilken nivå på arbetsmeriter som ska krävas. Vi har ju idag inga krav på meriter för att ta cert varför vi önskade lägre nivå på kraven.

Processen fram till beslut om nya regler

Längre ner på sidan hittar du en tidplan för hela processen för att få fram det nya regelverket.

Utskottet avel och hälsa har under de två senaste åren tillsammans med rasklubbarna arbetat med att först ringa in vilka prov som ska ingå som arbetsmerit samt därefter vilken nivå kraven ska ligga på. Processen redovisas översiktligt i tidplanen här intill, med alla konferenser och utskick samt leverans av synpunkter/önskemål från oss rasklubbar.  

Bland bruksraserna så har flertalet raser hela tiden haft krav på arbetsmerit för både certifikat och championat. Det är totalt 6 raser som berörs mest på olika sätt av de nya reglerna: Cattledog, Chodsky Pes, Kelpie, Boxer, Vit Herdehund samt collie.

Svenska Collieklubbens arbete och önskemål

Vi har deltagit på konferenser och svarat och tagit del i arbetet under hela processen.

Gällande bruksproven så fick Collieklubben i uppgift att arbeta fram önskemål om vilken nivå vi ville ha för certifikat respektive championat.

Styrelsen gav ut en enkät där medlemmar fick ta ställning till olika nivåer och det mynnade ut i att våra önskemål för krav blev:
– certifikat              godkänd appell klass
– championatet      uppflyttad till lägre klass

Efter sommaren 2021 stod det klart att vårt önskemål enligt ovan hörsammats.
Slutliga regler som gäller från 2022-01-01

https://www.skk.se/sv/Vara-dokument/Regler–riktlinjer/utstallnings–och-championatregler-20222026/

Ett helt nytt prov som har lagts till för några av raserna i grupp 1 är
Kroppsvallarnas HWT (Herding Working Test) där gk resultat fungerar både som merit för certifikat och championat.

Tjänstehundscertifikatet plockades bort redan för några år sedan och det beror på att uppdragsgivaren (Försvarsmakten) inte vill låsa sitt regelverk för så pass långa perioder som 5 år och då fungerar det inte ihop med utställnings- och championatsreglerna.

Som ni ser här nedanför så införs 2023 ett nationellt cert för IPO Nordic Style så att även collie kan ta cert på Nordic Style. KUL!

Tidplan för regelrevidering utställnings- och championatsregler

Kommentarer är stängda.