Vad ska skickas in till huvudstyrelsen?

VAD SKA SKICKAS IN TILL HUVUDSTYRELSEN

Årsredovisning till huvudstyrelsen

Efter årets slut ska följande lämnas över till Svenska Collieklubbens kassör:

  • Bokföring (med verifikationerna).
  • Redovisning av korningar och mentalbeskrivningar.
  • ”Sammanställning över utbetalda skattepliktiga ersättningar/förmåner”.
  • Inventarieförteckning, om sådan finns.
  • Kassaställning (behållning i kassa, på bankgiro och på ev. bankkonton) per 31 oktober.
  • Resultaträkning och balansräkning.
  • Revisionsberättelse.
  • Verksamhetsplan och budget för det nya verksamhetsåret.

SCK:s huvudstyrelse behöver fastställa sammansättningen (ordförande, sekreterare, kassör) av LA utifrån förslag från medlemmar i LA. Detta sker på årets första styrelsemöte i januari.

Samtliga poster ovan gäller verksamhetsår 1 november till 31 oktober.

Detta måste vara Svenska Collieklubbens kassör tillhanda senast 31 december!

Arvoden

Om arvoden betalas ut skall dessa redovisas direkt efter avslutad aktivitet till SCK:s huvudkassör på separat blankett. Detta gäller även för utbetalda reseersättningar som överstiger den skattefria gränsen.
På blanketten skall man ange förmånstagarens namn, adress, personnummer samt belopp.

Blankett arvode till huvudkassör_2020-12-06

Det är mycket viktigt att detta görs eftersom SCK är skyldiga att skicka kontrolluppgift till skattemyndigheten.

Fastställda arvoden för domare och funktionärer finns på SKK:s och SBK:s hemsida.