SKK:s Collieutredning

COLLIEUTREDNINGEN

COLLIEUTREDNINGEN ÄR KLAR
SKK la den 10 februari ut rapporten från arbetsgruppen på sin hemsida.
Här är en länk till rapporten (på SKK:s hemsida) >>

UTREDNINGEN ÄR UTE PÅ REMISS
Collieklubben har den 6 maj 2020 svarat på remissen som SKK skickat ut.
Här kan du läsa styrelsens svar >>

BESLUT HÄLSOPROGRAM
SKK:s Centralstyrelse (CS) ska fatta ett beslut i frågan på mötet i november 2020.

BAKGRUND
I november 2017 ansökte Svenska Brukshundklubben och Svenska Collieklubben om hälsoprogram för collie baserat på mentalindex för nyfikenhet/orädsla.

Svenska Kennelklubbens centralstyrelse avslog ansökan men beslutade samtidigt att man skulle ta en mer aktiv och ledande roll i arbetet med mentalitet för collie. Nu har arbetet med den så kallade collieutredningen kommit igång.

Uppdraget
Uppdraget syftar till att ta fram en rapport som underlag för fortsatt hantering av förslaget till hälsoprogram inom SKK-organisationen. Arbetet ska slutredovisas senast den 31 december 2019. En delrapport ska överlämnas senast den 1 juni 2019.
Arbetsgruppens del- och slutrapporter ska överlämnas till styrgruppen som baserat på arbetsgruppens förslag för frågan vidare inom SKK-organisationen för fortsatt hantering.

Så här har SKKs centralstyrelse beskrivit uppdraget:

”Uppdraget är att ta fram en rapport med underlag för fortsatt hantering av förslaget till hälsoprogram inom SKK-organisationen”. 

Utgångspunkten är att colliens mentala status, i likhet med alla andra hundraser, ska ha en sådan mentalitet att den kan fungera i dagens samhälle utan t.ex. överdrivna rädslereaktioner i en för hunden vardaglig situation. 

CS vill poängtera att KF har uttalat att bl.a. ur djurskyddssynpunkt är frågan mentalitet mycket viktigt och CS ser med oro och allvar på colliens situation.

Arbetsgruppen ska skapa en översiktlig kunskap om rasens genetiska status och så långt som möjligt beskriva allvarliga och frekventa sjukdomar eller funktionsnedsättningar i den svenska populationen och om möjligt den internationella colliepopulationen. Om så är möjligt även beskriva om det finns väsentliga skillnader mellan olika populationer av rasen i världen.

Mentalbeskrivning Hund, MH, används som instrument för att beskriva rasens mentala status i Sverige. I den konflikt som finns bland rasens uppfödare och ägare har även MH ifrågasatts. Arbetsgruppen ska föreslå åtgärder för att minska detta ifrågasättande av MH.

Arbetsgruppen ska som ett resultat av sitt arbete föreslå om och i så fall vilka avelsåtgärder som bör beslutas som ett resultat av arbetet. Detta kan ske genom rekommendationer, regler eller andra lämpliga åtgärder.”

Utredningens innehåll och slutsatser ska så långt möjligt baseras på fakta och inte på enskilda personers åsikter eller uppfattningar.

Läs mer om Collieutredningen på SKK:s hemsida >>