Arbetsgrupper och kommittéer

AG och kommittéer för perioden 2021-2022

Styrelsen har nu uppdaterat vilka AG och Kommittéer som vi tror kan bidra till att nå målen som erhållits på årsmötet i mars 2021.

Nytt Projekt samarbete med SBK

Då SBK under 2018 tog tillbaka avelsansvaret så har inte SCK hela ansvaret och vi som rasklubb har valt att inte ha en avelskommitté. Collieutredningen har pekat ut en riktning som vi ska jobba enligt tillsammans med SBK. Styrelsen har valt att skapa ett projekt med samma 5-åriga tidplan som Collieutredningen har föreslagit. .

Kommittéer

LA-kommittéen
Sammankallande är Anja Rydén Gramner och varje Lokalt Aktivitetsområde (LA) har en deltagare. Ger ut LA-Nytt.

SM- och Utställningskommittén
Kontakt i styrelsen är Margaretha Carlsson, övriga är Mia Pettersson, Gunilla Nygren, Monica Johansson samt Bettan Bauer.

Priskommittén
Kontakt i styrelsen är Stina Johansson, övriga är Ingela Pettersson och Monica Johansson.

Informationskommittéen
Kontakt i styrelsen är Kirsten Wretstrand, sammankallande är Margaretha Carlsson, övrig bemanning är Jenny Johansson, Inger Jensen. Arbetet med olika ämnen bedrivs i olika grupper med fler personer.

Arbetsgrupper (AG)

AG Medlemsinfo: Kontakt i styrelsen är Kirsten Wretstrand, övriga är Helen Eimar och Lena Ögren. Tar fram och mailar ut olika typer av infobrev beroende på målgrupp.

AG Uppfödare: Kontakt i styrelsen är Helen Eimar, övriga är Stina Johansson och Lena Ögren. Ger ut Uppfödar-Nytt.

AG Vallning: Kontakt i styrelsen är Anja Rydén Gramner, övriga Petra Sand, Kristina Åhlfeldt och Lise-Lott Häger. Bokar både vallningshelger samt NHAT (Vallanlagstest).

AG Mentalitet: Kontakt i styrelsen är Margaretha Carlsson, övriga är Liselott Olsson Fäldt, Petra Sand, Elisabeth Bauer, Elisabeth Pettersson samt Marie-Louise Muhr.
Gruppen både bistår med utbildningar inom Mentalitet samt hjälper till att hitta ett MH eller boka ett Uppfödar-MH.
Kontakt sker via: mentalitet@svenskacollieklubben.se

AG Statistik: Kontakt styrelsen är Kirsten Wretstrand.
Statistikansvarig är Anita Braxenholm. Jan Klerung gör speedometrarna för HD och MH.
Lena Ögren håller kontakten med Katja Nilsson på SLU gällande uppdatering av MI-listor.

AG Hemsidan: Kontakt styrelsen är Liselott Olsson Fäldt.
Övriga Kirsten Wretstrand, Stina Johansson, Anja Rydén Gramner och Helen Eimar.
Ansvarig utgivare hemsidan: Kirsten Wretstrand
Aktiviteter anmäls via: kalendersck@svenskacollieklubben.se
Teknisk support: Angelika Eklund.
Liselott Olsson Fäldt: webmaster@svenskacollieklubben.se

Arbetssätt

Alla kommittéer och arbetsgrupper arbetar på uppdrag av styrelsen. Eftersom de inte har någon egen budget så delegeras inte heller möjligheten till att fatta egna beslut fullt ut. De lokala aktivitetsområdena har en egen styrelse och ett eget konto som de förfogar över men då de inte är egna juridiska personer så sorterar även de in under den centrala styrelsen.

Övriga ansvariga

ARKIVANSVARIG
Lena Ögren 

  • Ansvarar för arkivering av klubbens handlingar.
  • Är behjälplig vid sökning av arkiverade dokument.

Styrelsen har numera alla sina dokument lagrat digitalt via reduca.se.
Inskanning av gamla dokument med historiskt värde kommer att skannas in och samlas digitalt i reduca.se.