Registreringsregler collie

Registreringsregler för kort- och långhårig collie

Länk till registreringsregler>>

Registreringsbestämmelserna finna en generell del som gäller för alla raser. För många raser finns det även särbestämmelser och så är fallet för både kort- och långhårig collie som har särbestämmelser för höftledsröntgen samt känd mental status.

För collie gäller även att det är förbjudet att para två blue merle men att det är tillåtet att para blue merle och sobel.

Särbestämmelser avseende höftledsröntgen

För både kort- och långhårig collie gäller registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiell höftledsstatus. I enlighet med SKKs
grundregler ska giltigt resultat föreligga före parning.

För korthårig collie gäller därutöver att det ej är förenligt med SKKs grundregler att i avel använda individ som är behäftad med höftledsdysplasi (HD grad C, D och E.)
Om uppfödare använder HD-belastat avelsdjur av dessa raser åsätts avkomman avelsspärr som ej kan borttagas. Gäller även importerad hund efter HD-belastat föräldradjur med svenskt undersökningsresultat. Gäller fr o m 2000-01-01.

För långhårig collie görs beräkning av HD-index för hund med officiell höftledsstatus.
Rekommenderas att föräldradjurens genomsnittliga HD-index vid parningstillfället är större än 100.
Hund med höftledsstatus D eller E får inte användas i avel, oavsett HD-index.
Om uppfödare använder djur med höftledsstatus D eller E av dessa raser åsätts avkomman avelsspärr som ej kan borttagas.
Gäller även importerad hund efter föräldradjur med svenskt undersökningsresultat grad D eller E.
För utländska avelsdjur gäller fortfarande att avelsdjuret ska ha HD grad A eller B.

Särbestämmelser avseende känd mental status

För båda hårlagen gäller registreringsförbud för avkomma
efter i Sverige boende föräldradjur, som är född 2000-01-01 eller senare och inte har känd mental status (se även Regler för ej svenskfödd hund).
I enlighet med SKKs grundregler ska känd mental status föreligga före parning.

Föräldradjur födda fr o m 2016-01-01.
Med känd mental status menas att hunden genomgått en fullständig Mentalbeskrivning Hund (MH) med kryss i alla 33 positioner.
Hund som förare eller beskrivare avbrutit anses inte ha känd mental status. Om föraren avstår skott, ska hunden ändå anses ha känd mental status.

Föräldradjur födda t o m 2015-12-31:
Med känd mental status menas att hunden genomgått en fullständig Mentalbeskrivning Hund (MH).
Om föraren avbryter provet anses hunden inte ha känd mental status. Avbryter beskrivaren provet eller om föraren avstår skott, ska hunden ändå anses ha känd mental status.