Valberedning

Valberedning

En valberedning ska vara objektiv och se till föreningens bästa i sitt arbete med att förbereda de val av funktionärsposter som skall ske vid årsmötet enligt stadgarna. I juni 2020 fick vi en ny valordning, läs mer om det här nedanför.

Sammankallande: 2022-2023
Katia Grzehnik, valberedning@svenskacollieklubben.se

Ledamöter:
Kristina Åhlfeldt
Elisabeth Pettersson

§10 Moment 1 Valberedning
Valberedningen ska förbereda de val som ska ske vid ordinarie årsmöte enligt § 8-9 i stadgarna, samt val av ordförande för ordinarie årsmöte.

Valberedningen består av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga ledamöter två år.

Valberedningens förslag till val ska överlämnas till rasklubbsstyrelsen senast fem dagar före det att årsmöteshandlingarna ska vara tillgängliga för medlemmarna (§ 7 stadgarna).

SCK har fått reviderade stadgar den 2020-06-13 med en ny valordning. 
Normalstadgar_rasklubb_1niva_2020-06-13.pdf

§10 Moment 2 Valordning (ny valordning sedan 2021)
Valbar är endast kandidat som nominerats enligt följande valordning.
Senast den 15 november året före årsmöte ska valberedningens preliminära förslag delges medlemmarna.

Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte.

Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag. Förslaget ska ange;
• vilken funktion som avses,
• namn,
• en kort presentation och
• uppgift om att den föreslagne kandiderar.

Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december.
Därefter är nomineringen avslutad.

Styrelsen ska, senast en vecka efter nomineringen är avslutad, delge valberedningen en lista över samtliga inkomna förslag.
Om valberedningen så önskar, må den korrigera sitt förslag till årsmöte – dock ska nya förslag inte tillföras. Valberedningens slutliga förslag ska vara styrelsen tillhanda senast fem dagar före det att handlingarna ska vara tillgängliga enligt § 7. Detta, tillsammans med samtliga inkomna kandidatförslag enligt ovan, utgör således de nominerade kandidaterna.