Exteriörbeskrivning

Exteriörbeskrivning av collie

Under en exteriörbeskrivning gör en exteriörbeskrivare en noggrann och detaljerad genomgång av din hund. Individen beskrivs på flera olika sätt avseende brister, förtjänster och avvikelser från rasstandarden. Hundens exteriör redovisas på ett protokoll som är gemensamt för alla brukshundraser.
Exteriörbeskrivare utbildas av SBK och man utbildas på sin egen ras, dvs. exteriörbeskrivare har oftast bara en ras som de beskriver.
Även en auktoriserad utställningsdomare har rätt att göra en exteriörbeskrivning, men det bästa är att välja någon som specifikt har genomgått utbildning till just beskrivare och känner sig säker med protokollet. En exteriörbeskrivare använder även en speciell mätsticka som förutom att mäta höjden även kan mäta längden samt bröstdjup.

Svenska Collieklubben arbetar för att öka andelen beskrivna collies ska öka. En hund med en bra exteriör har möjlighet till en sundare funktion i sitt liv samt att chanserna för olika förslitningssjukdomar som t ex artros minskar.
Exteriörbeskrivning för collie utgår från colliens rasstandard, från de specifika detaljerna för rasen och vad som är allmänt viktigt. Alla raser har sin egen rasstandard, så det skiljer även mellan de så kallade bruksraserna.

En exteriörbeskrivning resulterar i att bli godkänd eller icke godkänd. För att bli godkänd krävs att beskrivningen motsvarar kvalitetspriset good på utställning.
Hundar som är aggressiva, inte går att hantera eller har sådana brister i sin anatomi att den kan inte godkännas vid beskrivning.

Arrangör, anmälan och resultatredovisning

Exteriörbeskrivningar anordnas ute i våra lokala aktivitetsområden, ofta i samband med någon annan aktivitet. För att hitta till en kommande exteriörbeskrivning, kan du kontakta ditt lokala aktivitetsområdet (LA) eller kolla på SBK tävling om det finns något kommande arrangemang, du hittar exteriörbeskrivningar under fliken för MH/MT. En beskrivning kostar 150 kr.

Du kan gå en officiell exteriörbeskrivning från 18 månaders ålder och det finns ingen övre åldersgräns. Du kan göra beskrivningen maximalt två gånger.

Arrangören skall rapportera in resultatlistan från exteriörbeskrivningen till SBK centralt som ser till att resultatet redovisas på SKK Hunddata. Du erhåller ett protokoll och ett protokoll skickas till rasklubben.

Exteriörbeskrivning, protokollet

Del av protokollet.
Klicka på bilden för att öppna upp hela protokollet som PDF.
Samma protokoll används för alla bruksraser.

Alla protokoll för exteriörbeskrivning är gemensamt för samtliga ”bruksraser”. Tanken med det är att protokollet skall kunna föras in i dataprogrammet ”LATHUNDEN”. Vid själva beskrivningen så är det rasstandarden för den ras som skall beskrivas som gäller vilket gör att beskrivaren är väl förtrogen med rasstandarden. Protokollet består av 103 olika positioner, och de rasspecifika positionerna som inte är relevanta för den ras man beskriver eller de positioner som är utan anmärkning noteras med siffran 1. Alla positioner måste ifyllas för att protokollet på sikt skall kunna läsas av digitalt. Avvikelser noteras med den siffra som motsvarar avvikelsen.

Det som är viktigt att tänka är, att beskrivaren skall ge en så noggrann detaljerad beskrivning till skillnad från en utställningskritik som kan tillåtas vara mera generell med några rastypiska detaljer. Det är därför viktigt att beskrivaren använder hela betygsskalan. Du som hundägare ska därför inte tro att det är fel att få en 1:a i protokollet men i verkligheten finns inga så perfekta hundar att den bara får 1:or rakt igenom.

Om beskrivaren fyllt i någon av de positioner som inte är relevant för just collierasen har det ingen betydelse. Det plockas bort vid databearbetningen, (t.ex. position 94 Charbonnage som bara förekommer på belgisk vallhund; Tervueren och fawnfärgad Briard.)

För att få titeln KORAD – krävs en godkänd exteriörbeskrivning för att tillsammans med godkänd mentaltest (MT). Svenska Collieklubbens TRIPPELDIPLOM har också exteriörbeskrivning som krav.


Exteriörbeskrivare: Collie

NamnOrtTfnMail
Carlsson, MargarethaLiden070-6510034fancymore.mc@gmail.com
Maria NymanKalix070-204 72 21maria.nyman@brudholmens.se
Hawkins, MargaretaÅsa0340-651964lolo.hawkins@telia.com
Nooni, AngelitaTenhult070-9318982angelita@angelita.se
Persson, KerstinBillesholm070-5982773sbkrus@hotmail.com
Widmark, KerstinHärnösand070-1812614vidmarkkerstin@gmail.com

Erfarenheter

Collieklubben har läst in alla exteriörbeskrivningsprotokollen digitalt och har därmed kunnat sammanställa vilka de viktigaste avvikelser är och lista de problem som man behöver beakta.

Mest förekommande anmärkningar:
* Proportioner – förlånga i förhållande till höjden
* Vinklar – dåliga vinklar runt om, höga haser
* Fronten – branta skulder- och överarmsvinklar med dåligt utvecklade framställ (felaktiga framställ kan på lång skikt ge förslitningsskador)
* Huvudet – felplacerade stop som är svagt markerat, tunna underkäkar och snipigt nosparti
* Öron – brett ansatta öron, tunga öron
* Ögon – ljusa, för små, för djupt liggande