Om årsmötet

Årsmöte

Rasklubben ska hålla minst ett ordinarie medlemsmöte per år, varav ett ska vara ordinarie årsmöte och hållas under perioden 1 – 31 mars. Tid och plats för medlemsmöte beslutas av rasklubbsstyrelsen.
Kallelse till årsmöte utfärdas senast den 1 januari. Kallelsen innehåller information om tid och plats för sammanträdet.
Förslag till dagordning samt handlingar i det eller de ärenden som ska behandlas vid medlemsmöte ska vara tillgängliga för medlemmarna senast 14 dagar före mötet. (moment 1§7 stadgarna)