Motioner

Motioner

Rätt att lämna motion till medlemsmöte har endast medlem. Motion ska vara skriftlig och rasklubbsstyrelsen 
tillhanda senast den 20 oktober. (moment 5 §7 stadgarna)
Motionerna skickas till rasklubbens officiella adress.

OBS! Tänk på att motionen måste vara underskriven, skicka därför av även in original per post. Det går bra att skicka via mail till sekreteraren, då har styrelsen erhållit motionen i tid om det skulle strula med postgången.