Att arrangera officiella tävlingar

ATT ARRANGERA OFFICIELLA TÄVLINGAR

Svenska Collieklubben inkl. lokala aktivitetsområden äger rätt att arrangera följande officiella tävlingar:

VIA SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN:

Ansökningar om tävlingar görs året innan och de ska godkännas av aktuellt SBK Distrikt.
Ansökan görs direkt i SBK tävlingsprogram – SBK Tävling

SCK har inloggning i SBK Tävling som ni ska använda när SCK/LA står som arrangör. Hör med styrelsen för att erhålla aktuella inloggningsuppgifter.

SCK kan som rasklubb inom SBK även arrangera fler typer av tävlingar, men de ovan är de vanligaste.

Prioritering av collie
Det är enbart på bruksprov som SCK får prioritera våra egna raser.
Dock måste SCK stå som arrangör av provet.
För de andra grenarna så måste alla som anmält beredas plats, eller om lottning behövs så får inte collie prioriteras.

VIA SVENSKA AGILITYKLUBBEN:

Då SCK får inte prioritera våra egna raser på agilitytävlingar, arrangeras enbart inofficiella tävlingar på Collie-SM.

Val av plats
Det är viktigt att välja en plats som har tillräckligt stor och plan yta för genomförandet. Det finns inga krav på särskilt underlag. Det går bra att arrangera på både grus, asfalt och gräs eller inomhus (ridhus, idrottsanläggningar m). Det vanligaste är att vi som rasklubb hyr in oss på en lokal brukshundklubb, och då bistår de oss oftast med många av de praktiska delarna.

Domare, tävlingsledare och övriga funktionärer
Vid alla tävlingsgrenar inom SBK krävs olika typer av funktionärer, allt från domare till siffervisare, spårläggare till tävlingssekreterare m.fl.

SBK distrikten står till tjänst för att hitta behöriga domare inom ert område och för den tävlingsgren ni ska anordna.

Arvoden och ersättningar https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/arvoden/

Publicering av domare i SBK tävling
Domare ska alltid publiceras i SBK tävling innan anmälningstiden för tävlingen går ut. Detta gäller för tävlingar från 2019-08-01.

PM
PM ska endast finnas i SBK Tävling, PM ska alltså inte e-postas ut till de tävlande. Men för att undvika en jävsituation ska PM + deltagarlista, där även de anonyma ekipagen ska finnas med, e-postas till domare enligt sportens bestämmelser gällande tid för utsändande av PM.
Helt bortlottade ekipage ska få meddelande om detta via e-post.

Vid anmälan på tävlingsplatsen
Det är godkänt att visa upp vaccinationsbevis digitalt vid tävlingar. Detta under förutsättning att ID-nummer och hundens namn framgår, så att det tydligt kan avläsas att det är rätt hunds vaccination. Det är även tillåtet att visa upp medlemskort digitalt.

Anmälan och avgifter
Anmälningsavgiften fastställs av SBK och finns att hitta på SBK hemsida.

Anmälan skall ske på SBK-tävling, och betalningen skall vara arrangören tillhanda sista anmälningsdag, 3 veckor innan tävlingsdatum. Om korrekt anmälan inte gjorts och fullständig anmälningsavgift inte betalats inom föreskriven tid har arrangören rätt att avvisa anmälan.
Arrangören avgör om efteranmälningar ska tas emot eller ej.

Tävlingsavgifterhttps://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/anmal-till-tavling/anmalningsavgifter/

Om antalet anmälda uppgår till mindre än tre (3) vid anmälningstidens utgång, äger arrangören rätt, att efter anmälan till vederbörande distrikt ställa in tävlingen.

Genomförandet 
Protokoll och resultatlistor finns i  SBK’s tävlingsprogram SBK Tävling. Arrangören eller utsedd tävlingssekreterare ansvarar för att fylla i deltagarna i protokoll och resultatlistor innan provet påbörjas.
Tävlingen genomförs i enlighet med gällande regler och anvisningar.

Redovisning av prov
Tävlingssekreteraren redovisar resultat och resultatlista genom tävlingsprogrammet SBK Tävling senast 8 dagar efter avslutat prov.
Ansvaret för att protokoll och resultatlistor är korrekt förda, upprättade och undertecknade åvilar tävlingssekreteraren, under förutsättning att denna är auktoriserad, annars domaren.