Föreningsteknik

FÖRENINGSTEKNIK

Ska man arbeta i en förening behöver man ha kunskaper om hur en förening fungerar och vilka stadgar som gäller för organisationen.
Svenska Collieklubbens stadgar hittar du här på hemsidan normalstadgar_rasklubb_1niva_2020-06-13.pdf (brukshundklubben.se)

För att lära sig mer om föreningsteknik finns det en mycket bra och lättläst bok, som heter just ”Föreningsteknik”. Boken är utgiven av Svenska Kennelklubben (SKK) och är speciellt utformad för klubbar inom SKK. Boken beställs direkt från SKK.

Ytterligare ett tips är att gå in på SKK:s hemsida, www.skk.se. Där finns en avdelning som heter ”Frågebanken”, där man kan hitta frågor och svar på det mesta som rör föreningsteknik.

Arbetsbeskrivning för ordförande/sammankallande

Ordförandens inflytande på verksamheten inom LA är av avgörande natur. Han/hon är den person som initierar, leder och fördelar arbetet inom lokalområdet. 
Ordföranden skall föreslå verksamheter inom LA som skapar ett klimat där alla medlemmar trivs och får utlopp för sitt aktivitetsbehov. 

Ordförandens åligganden:

 • utfärda kallelser till medlems- och styrelsemöten
 • planera ett mötes dagordning och väl förbereda dess punkter
 • leda medlems- och styrelsemöten
 • fördela arbetsuppgifter och ansvar inom styrelsen
 • övervaka att beslut protokollförs och verkställs
 • se till att styrelsemedlemmar och kommittéer som tilldelats arbete eller uppdrag informeras om detta och uppdragets innebörd samt att uppdragen genomförs
 • granska och ev. attestera lokalområdets räkenskaper
 • övervaka att LA och dess medlemmar följer organisationens stadgar och regler
 • verka som den officiella ledare och föra talan för LA och bevaka dess intressen
 • ansvara för korrespondens för LA tillsammans med sekreteraren
 • bör tillsammans med kassören teckna bankgiro för LA

Arbetsbeskrivning för sekreterare

Sekreteraren en mycket ansvarsfull och betydande uppgift – är i mångt och mycket en nyckelperson i LA. Med tanke på den omfattning och betydelse som utmärker sekreterarens arbetsuppgifter är det av största vikt att den som väljs till denna styrelsefunktion är lämplig och intresserad.

En sekreterare fungerar inte bara som protokollförare utan handhar alla handlingar, korrespondens, arkivering och sköter ofta kontakten utåt med andra organisationer, myndigheter och SCK:s centralstyrelse. 

Sekreteraren är ofta ordförandens ”högra hand och extra öga” – den som håller sig à jour med alla aktiviteter som rör LA, informerar ordföranden om aktuella händelser och är denne behjälplig med förberedelser kring möten och protokollsutskrifter efter möten. 

Sekreterarens åligganden

 • skicka kallelser till möten
 • föra protokoll vid lokalområdets/styrelsens möten
 • förvara protokoll och lokalområdets handlingar
 • ansvara för korrespondens och utgöra lokalområdets officiella adress
 • skicka kopia på årsmötes- och styrelsemötesprotokoll med adressförteckningar, verksamhetsplan samt övrigt förekommande bilagor till centralstyrelsens sekreterare
 • vara insatt i stadgar och regler
 • skicka meddelande och brev till medlemmar
 • tillse att information och skrivelser från SBK-distrikt och SCK centralstyrelse delges styrelsen
 • hålla lokalområdets handlingar tillgängliga för medlemmar inom LA
 • skicka adressförteckning över lokalområdets styrelse och kommittéer samt distriktsombud till SBK-distriktet

Arbetsbeskrivning för kassör

Kassören bär i första hand ansvaret för lokalområdets förvaltning. Han/hon skall föra kassabok, verkställa utbetalningar, lämna ekonomiska redovisningar m.m.

Kassörens åligganden

 • föra räkenskaper för LA enligt de regler som gäller
 • när arvode utbetalas – omedelbart redovisa till centrala kassören
 • sköta in- och utbetalningar
 • förvalta tillgångar och värdehandlingar för LA
 • teckna bankgiro för LA eventuellt jämte ex. ordföranden
 • föra förteckning över inventarier
 • upprätta bokslut vid årets slut
 • upprätta resultaträkning och balansräkning vid årets slut
 • upprätta budget för nästa verksamhetsår
 • informera styrelsen om LA:s ekonomi vid varje möte
 • förbereda ekonomisk rapport inför årsmöten
 • tillhandahålla centralstyrelsen ekonomisk redovisning
 • förvara så lite pengar som möjligt i handkassan (pengarna bör sättas in på bankgiro)
 • se till att styrelsen kontinuerligt följer upp det ekonomiska arbetet
 • medföra kassabok, kvittensblock och handkassa till alla möten

Arbetsbeskrivning revisor

Lokala Aktivitetsområdets bokföring (inkl. verifikationer) samt protokoll från årsmötet, styrelsemöten och eventuella medlemsmöten ska vara tillgängligt för revisorn senast 21 dagar före årsmötet. Styrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning ska vara revisorn tillhanda i så god tid före årsmötet att granskning av densamma kan ske.

Revisorn ska granska ovan nämnda handlingar. Därefter ska revisorn skriva en berättelse över styrelsens förvaltning under året. I berättelsen ska revisorn rekommendera årsmötet att tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
Revisionsberättelsen ska presenteras på årsmötet/årsavslutet. Om inte revisorn kan närvara, ska den undertecknade revisionsberättelsen inlämnas till styrelsen i tid för årsmötet.
Bokföringen ska återlämnas till styrelsen senast på årsmötet.

Det är lämpligt att styrelsen och revisorn har en dialog under verksamhetsåret, i syfte att underlätta revisionen.

Arbetsbeskrivning för arbetskommitté

Om ett LA är vilande kan man ha en enklare variant av organisation kallad Arbetskommitté. Det är med andra ord istället för ett LA ,

En arbetskommitté ska ha en utsedd kontaktperson som kan representera arbetskommittén.
Kontaktpersonen skall vara en länk mellan arbetskommittén och huvudstyrelsen.
Kontaktpersonen utses av huvudstyrelsen efter förslag från medlemmar i området. Kontaktpersonen utses för ett år i taget.

Arbetskommitténs uppdrag

Är att arrangera aktiviteter inom lokalområdet utifrån tillgängliga resurser. Exempel på aktiviteter är MH/MT, utställning, prov, tävling, colliepromenader, temakvällar mm…
Vara behjälplig eller hänvisande vid frågor från lokalområdets medlemmar. Ha kännedom om SCK:s verksamhet genom kontinuerlig information till och från huvudstyrelsen.
En arbetskommitté får äska medel från den centrala styrelsen.