Starta/upplösa LA

STARTA/UPPLÖSA LA-OMRÅDE

Öppna ett vilande LA-område

När ett vilande LA-område skall öppnas brukar det normalt vara några entusiastiska personer som beslutar sig för att starta verksamheten i det aktuella LA-området.

Kontakt tas med Svenska Collieklubbens huvudstyrelse för att inleda arbetet med att få en ny styrelse på plats med en kassör som kan få teckna kontot tillsammans med huvudkassören.

Att upplösa ett LA-område

Beslut om upphörande av verksamheten skall fattas av LA-områdets årsmöte. Att lägga ner ett LA-område blir oftast aktuellt när sittande styrelse inte kan hitta personer som vill ta över.

När den sittande styrelsen har beslutat sig för att lägga ner verksamheten i LA-området informerar ordförande SCK:s huvudstyrelse om läget.

Avgående styrelse ska överlämna en fullständig ekonomisk redovisning till SCK:s huvudstyrelse. Denna redovisning skall vara granskad och undertecknad av LA-områdets revisor.
Avgående styrelse är ansvarig om felaktigheter uppkommer vid en av SCK:s huvudstyrelse utförd granskning av verksamheten. 

Kallelse till årsmöte/årsavslut – årsmötesbeslut

Att upplösa eller lägga ner verksamheten inom ett LA-område skall ske efter vissa regler. Dessa regler gör det enklare för framtida medlemmar att starta verksamheten igen samt ger SCK:s huvudstyrelse åter ansvaret för LA-området ifråga.
Styrelsen ska i kallelsen till sitt årsmöte/årsavslut tydligt meddela att de tänker avgå. I övrigt tas sedvanliga handlingar och underlag fram tillårsmötet/årsavslutet.

Anledningen till att ett upphörande skall beslutas på ett årsmöte är följande:

  • Årsmötet ger alla medlemmar inom lokalområdet en möjlighet att yttra sig och komma med annat förslag än den sittande styrelsen.
  • Finns det andra som vill driva verksamheten vidare är det lättare att ”överta” befintliga konton och kassor, handlingar mm.
  • LA-områdets revisor skall avge revisionsberättelse för verksamheten fram till LA-områdets upphörandedatum för att beslut ska kunna fattas om att den sittande styrelsen ska få ansvarsfrihet för det gångna året.

Efter årsmötet

Årsmötesprotokoll skrivs och justeras snarast möjligt efter årsmötet. Kopia på protokollet med eventuella bilagor skickas till SCK:s huvudstyrelse.

Har årsmötet beslutat om ny styrelse och fortsatt verksamhet skall samtliga handlingar och likvida medel för LA-området, överlämnas till den nya styrelsen.

Beslutade årsmötet att LA-området ska upphöra skall handkassa, samtliga ekonomiska handlingar, kassaböcker och bokföring samt årsredovisning omgående skickas till SCK:s huvudstyrelse. 

Bankgirot

Rätten att teckna LA-området bankgiro övertas av huvudstyrelsens kassör och denne förvaltar bankgirot tills en ny LA-områdesstyrelse övertar verksamheten i LA-området.