Fas I

Ny info kommer snart med hur Collieklubben går vidare med det projekt
som avslutades 2011.

Presentation av FAS I av projektet

(Från Colliebladet Nr 1 2011)
Bra förutsättningar för effektiv avel för colliens mentalitet
av Katja Grandinson och Per Arvelius, Institutionen för husdjursgenetik, SLU.

ENKÄTEN i fas I
För att säkerställa vilka delar av MH som har störst betydelse för viktiga aspekter av colliens vardagsbeteende genomfördes under 2010 en enkätstudie där collieägarna skulle svara på frågor om sina hundars beteende i vardagslivet. Genom enkätstudien fick vi också information om vilka aspekter av colliens mentalitet som vi inte riktigt kommer åt via MH.

För att projektet skulle lyckas var det viktigt att vi fick in så mycket uppgifter som möjligt om långhåriga colliehundars beteende i vardagslivet. Totalt fick vi in 1804 svar på enkäten, varav 1766 var identifierbara hundar av rätt ras. Enkäten visar att collieägare generellt uppfattar sina hundar som mycket lyhörda, lättlärda och lekfulla när det gäller lek med familjemedlemmar Som hunden känner väl. Övervägande var alltså nöjda med sin collie och skulle gärna skaffa eller redan gjort detta igen.
diagram lara sig konster

diagram uppmarksam

Men enkäten bekräftar även också vad MH-profilen för långhårig collie antyder, nämligen att förhållandevis många collies visar beteenden relaterade till rädsla. Som exempel kan nämnas att på frågan om hur vanligt det är att hunden visar rädsla för att gå i trapport, svarade bara 44 % att det aldrig förekommer. Det vill säga att 56 % av långhåriga collie visar enligt sina ägare någon grad av rädsla för att gå i trappor. Det kan jämföras med 22 % för ett antal andra raser som genomförde en liknande enkätstudie i ett annat forskningsförsök.
diagram hala underlag
0=inte alls, 4=mycket stor

Några ytterligare axplock: 55 % av de som besvarat enkäten uppger att deras collie visar någon grad av rädsla för skott eller fyrverkerier och av dessa är det hälften som visar stor rädsla. 45 % visar någon grad av rädsla för att gå på hala golv, varav en tredjedel stor rädsla.
diagram fyrverkerier o skott
0=inte alls, 4=mycket stor

Vad säger MH om hunden i vardagen?
Hundens beteende vid MH är bara intressant om det berättar något om vad vi kan förvänta oss av hundens beteende i ”verkligheten”. Det spelar ju ingen roll om vi avlar för hundar som är orädda för spöken och ”dumpen”, om det inte samtidigt betyder att de är mindre rädda för höga ljud och hala golv. Totalt 935 hundar vars ägare svarat på enkäten hade också en MH-beskrivning. genom att koppla dessa hundars MH-resultat till enkätsvaren kunde vi konstatera att MH ger värdefull information om hundarnas vardagsbeteende.

Sambanden visar att hundar med hög socialitet på MH även beskrivs av sina ägare som att de har ett stort intresse för människor och visar mindre rädsla för främlingar. Hundar med höga poäng på de egenskaper ingår i nyfikenhet/orädsla beskrivs av sina ägare som att de har stort lekintresse, mindre miljörädslor och mindre rädsla för främlingar. Lekfullhet på MH och intresse för lek i vardagen visar ett starkt samband, och lekfullhet på MH är också i viss mån kopplat till högre främlingsorienterat intresse och mindre rädsla. Jakt på MH associerar till högre lekintresse i vardagen, men även ett högre intresse för att jaga vilt.

Vår slutsats är att avelsarbete baserat på uppgifter från MH har goda förutsättningar att påverka hundarnas beteende i vardagliga situationer i en positiv riktning.

>> Reportage i Colliebladet Nr 1 2011 från konferensen 19 feb och utfallet av FAS I >> 

>> Ansökan om medel för fas 1 av projektet Mentalt sund collie <<