Regelrevidering 2022

REGELREVIDERING 2022 BRUKS LYDNAD RALLYLYDNAD

Vart femte år revideras reglerna för de hundsporter som Brukshundklubben (SBK) är huvudman för. Nu finns de senaste förslagen, inför regelkonferensen, ute på deras hemsida.

Länk till SBK:s sida gällande revideringar av LYDNAD, RALLYLYDNAD, BRUKSPROV >>

För Bruksprov, lydnad och rallylydnad hålls en regelrevideringskonferens helgen den 4-5 april 2020. Inbjudan revideringskonferens.pdf


UTSTÄLLNINGS- OCH CHAMPIONATSREGLER 2022

Utskottet AVEL OCH HÄLSA ansvarar för regelverken för MH (Mentalbeskrivning Hund), MT (MentalTest) samt UHP (UtHållighetsProv).
De hanterar även SKK:s regelverk för bruksrasernas del; Utställnings- och Championatsreglerna.

Länk till tidplan >>

Utfall enkät feb-2020 arbetsmeriter

Under början av året hade vi en länk ute där vi frågade medlemmar i SCK om vilken nivå på bruksprov som man ansåg som rimlig som arbetsmerit för att ta certifikat på utställning respektive blir Champion.

Resultatet hittar du här >>

BAKGRUND (från SBK)

Svenska Brukshundklubben har avelsansvar för ett tjugotal raser/rasvarianter, vi benämner dem bruksraser. Hundar har genom alla tider assisterat människan i olika avseenden, eftersom hundens utmärkta egenskaper och förmågor har hjälpt människan med diverse uppgifter. Bruksprov är kynologiska prov, dvs bruks- och rasspecifika prov avsedda för utvärdering av de raser Svenska Brukshundklubben har avelsansvar för. I bruksprov granskas hundens förmåga att utföra olika uppgifter och ta till sig träning. Proven värderar hundens naturliga fallenheter, dess utmärkta luktsinne och agerande för flockens bästa.

I Svenska Brukshundklubbens stadgar § 1 Övergripande mål för Kennelklubbens medlemsorganisationer, beskrivs ett gemensamt övergripande mål – att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom;

 • att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda rasrena hundar
 • att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av dessa raser, [..]

Vi ska skapa förutsättningar för friska och sunda hundar med de mentala och fysiska egenskaper som gör att de kan utföra sina uppgifter. De ska lämpa sig för arbete, hålla måttet enligt rasstandarden och fungera i samhället tillsammans med människor och andra djur.

INRIKTNINGSBESLUT
Inför kommande låsningsperiod gällande svenska championatregler och särbestämmelser har Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse fattat ett inriktningsbeslut som går i linje med Brukshundklubbens värdegrund kring de raser vi har avelsansvar för. Detta innebär att alla raser Svenska Brukshundklubben har ett övergripande avelsansvar för, ska ha arbetsmerit för att kunna tävla om certifikat vid utställning. Sedan tidigare har samtliga raser krav på någon form av meritering för svenskt utställningschampionat (SE UCh). Mentaltest kan dock inte anses som ett arbetsprov i dess rätta bemärkelse.

VILKEN TYP AV PROV KAN VARA MERITERANDE?
Som ett led i processen och som underlag för diskussion inom respektive rasklubb har utskottet för avel och hälsa, efter input från rasklubbar, tagit fram förslag på arbetsprov som skulle kunna ligga till grund för meritering. Vid regelreviderings- och RAS/RUS-konferenserna har underlag delgivits respektive rasklubb. Vi hoppas att processen inom rasklubbarna är full igång. Proven ska vara rasspecifika arbetsprov. Det vill säga främst de prov som är avsedda för utvärdering av de raser Svenska Brukshundklubben har avelsansvar för.
Arbetsprov bör pröva såväl hundens naturliga fallenhet för arbetsuppgiften som dess förmåga att ta till sig träning – lydnad/styrbarhet.

FÖRSLAG PÅ MERIT FÖR CERT
För de raser som idag inte har krav för cert (Collie m.fl.)

 • Bruks appellklass – godkänd
 • BSL 1 – betyg B o IGP 1 – betyg B
 • Mondioring 1
 • Godkänt vallarbetsprov (HWT) för Kroppssvallare och/eller
  godkänt vallhundsprov (SVAK)
 • Godkänd som draghund (DRH II)

FÖRLAG PÅ MERIT FÖR CHAMPIONAT

 • Bruks appellklass – uppflyttad
 • BSL 2 – betyg B
 • IGP 2 – betyg B
 • IGP-FH – betyg B
 • IPO-R – betyg B – i klass V
 • Mondioring 1
 • Godkänt vallarbetsprov (HWT) och godkänt vallhundsprov (SVAK)
 • Godkänd som draghund (DRH II

MATERIAL FRÅN AVEL & HÄLSA

Här hittar du information från utskottet från den Konferens som genomfördes i februari 2019 där distrikt och rasklubbar deltog.

MH-MT per ras (excelfil)

Sammanställning enkät MH-testledare jan-18

Sammanställning synpunkter MH och MT hemsidan ht-2018

Sammanställning enkät MH-beskrivare jan-18

Presentation exteriör och utställning

Uthållighetsprov (UHP)

Sammanfattning revideringskonferensen UGM

Sammanfattning diskussioner UGE och UGA, dvs Utskottsgrupperna Exteriör samt Avelssamordning.